Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Informujemy, że przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, odwiedzających nasz portal internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi strony portalu internetowego. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu możemy dokonać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu/Instytucji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy.

Mechanizm cookies w portalu internetowym

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Portal internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

***

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic – dane kontaktowe:
 • 43-502 Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-71-10, fax: 32 214-71-52, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz www.bip.czechowice-dziedzice.pl;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 21 47 153;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych, a ponadto, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy oraz wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa;
 • Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.