Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Wilczej

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wilczej.

Działki oznaczone numerami:                       cena wywoławcza wynosi:       wadium wynosi:  

2813/20   o powierzchni 0,1631 ha,              180 000,00 zł,                        36 000,00 zł,

2813/21   o powierzchni 0,1550 ha,              160 000,00 zł,                         32 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działki zapisane są w księdze wieczystej nr KA1P/00059002/9 Sądu Rejonowego w Pszczynie, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.

Działki są niezabudowane, nieogrodzone, położone na terenie o lekkim spadku. W pobliżu działek przebiegają sieci wodociągowa, gazowa i energetyczna. Posiadają one dostęp do drogi gminnej – ul. Wilczej. Przez południową część przedmiotowych działek przebiega sieć gazowa niskiego ciśnienia, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie działek posadowiony jest czteronożny słup podtrzymujący sieć energetyczną wysokiego napięcia, której strefa techniczna (ochronna) przebiega nad południową częścią działek o nr 2813/20, 2813/21.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów, uchwalonego uchwałą nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010 r., przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przeznacza się je do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. o godz. 10:00 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

Wadium należy wpłac do dnia 12.11.2021 r. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio – odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu, osób i podmiotów, jest wniesienie wadium we właściwej wysokości i wyznaczonym terminie oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

  • dokumentu tożsamości,
  • jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, aktualny dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jeżeli do przetargu przystępuje osoba prawna, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek prawa handlowego),
  • jeżeli do przetargu przystępuje przedstawiciel spółki cywilnej, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania oraz umowę spółki,
  • jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
  • pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że oferent zapoznał się
    ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W  przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła  odszkodowania w trybie art. 390 ustawy Kodeks cywilny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów.

2. W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nieujawnionych na dzień przeprowadzania przetargu, na mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Czechowice-Dziedzice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sporządzenia umowy notarialnej i wypisów oraz opłat sądowych i innych kosztów związanych z nabyciem działki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28 od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu, Plac Jana Pawła II 3/2 oraz opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty  i  https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/001

Ogólne zasady obowiązujące podczas przetargu, zostaną wywieszone w dniu przetargu, na drzwiach ww. sali, w której przeprowadzany będzie przetarg.

Wyłączony