Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Zawiłej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 2801/119 o powierzchni 0,4450 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytki Ł, R (grunty rolne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00050151/5, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zawiłej. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona na terenie z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana – porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie działki przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna i gazowa. Na przedmiotowej działce posadowiony jest trójnożny betonowy słup, podtrzymujący przebiegającą nad działką napowietrzną linię energetyczną średniego napięcia.

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów, uchwalonego uchwałą nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010 r. położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (symbol planu MN/U 01) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 445 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 22 listopada 2021 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

 

Wyłączony