Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Starowiejskiej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 1059/10 o powierzchni 0,6676 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek RIVa (grunty orne).

Zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00055815/3 Sądu Rejonowego w Pszczynie, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest obciążenie, a dział IV jest wolny od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej, jest niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Położona jest na terenie ze spadkiem w kierunku zachodnim Posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej - ul. Starowiejskiej i znajduje się w sąsiedztwie drogi szybkiego ruchu (DK1). W obrębie działki przebiegają sieci teletechniczne, natomiast w pobliżu działki przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”, uchwalonego uchwałą nr XV/114/1 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 października 2015 r. zmienionym uchwałą nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. przedmiotowa działka położona jest w terenach produkcyjno-usługowo-handlowych (symbol planu PU,H7) oraz w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym (symbol planu ZE3) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z ww. planem.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 1 345 200,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 26 października 2022 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

Wyłączony