Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wsparcie dla przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Uwaga na obowiązujące terminy!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego informuje o możliwości przedłużenia świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni.

Można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zakwaterowana spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze  zm.) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Ponadto świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego.
  2. Ukończył 60 rok życia, w przypadku kobiety albo 65 rok życia, w przypadku mężczyzny.
  3. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci. Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę, wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej.
  4. Samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.
  5. Jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego.

Nowe terminy składania wniosków:

  • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r., składa się do 31 lipca 2022 r.
  • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r., składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.)

Wnioski złożone po tych terminach pozostają bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych – nr telefonu: 32 214 71 11 lub 323 214 71 05.

Wyłączony