Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Obwieszczenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic. W sprawie wyłożenia MPZP

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM II, przyjętego uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r., dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK1.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) i art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXI/232/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM II, przyjętego uchwałą 
nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r.,
 dla obszaru w rejonie ul. Stawowej  i DK1

w dniach od 10 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Wydział Urbanistyki i Architektury, Plac Jana Pawła ll 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice w godzinach pracy Urzędu.  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikiem graficznym, na którym pokazano granice obszaru objętego zmianą planu, udostępnione będą również na stronie internetowej: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne /Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego /mpzp_sporządzane/ MPZP_zmiana Centrum II dla obszaru w rejonie
ul. Stawowej i DK1.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się  i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach -telefonicznie pod numerami: 32 214-71-34 oraz 32 214-71-26 lub mailowo na adres: ua2@um.czechowice-dziedzice.pl

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacje dotyczące dyskusji publicznej

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293, z późn. zm.) odbędzie się
w dniu 27 maja 2021 r.
o godz. 1500 -
wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online.

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu
najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r. na adres mailowy: um@um.czechowice-dziedzice.pl    

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/instytucji, adres lub siedzibę firmy/instytucji oraz adres e-mail.  W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.

Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do dyskusji online wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Uwagi można składać:

1)   na piśmie: w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice- Dziedzice Plac Jana Pawła ll 1; drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice- Dziedzice Plac Jana Pawła ll 1

2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: um@czechowice-dziedzice.pl  lub skrytka ePUAP) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.

W procedurze opracowania w/w zmiany projektu planu Burmistrz Miasta podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w  Bielsku – Białej oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO zamieszczona została klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Wyłączony