Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Obwieszczenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach uchwały Nr XXXIII/400/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zmiana studium sporządzona będzie dla 25 obszarów, których granice przedstawiono na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 31 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO zamieszczona została klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Więcej informacji, w tym obwieszczenie oraz uchwała wraz z załącznikiem, w linku poniżej.

Wyłączony