Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zawiadamia - na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice”, w dniach od 2 maja 2022 r. do 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Strategii i Rozwoju, Pl. Jana Pawła II 3/3, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r.

Zakres „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice” obejmuje:

  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • zakres współpracy z innymi gminami.

Pełna treść dokumentu oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/21447258

 Wypełniony formularz należy złożyć:

  • osobiście w poniedziałki, wtorki i środy - w godz. 7:30-15:30, w czwartki - w godz. 7:30-17:30 w piątki - w godz. 7:30-13:30 w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.pl
  • w terminie do dnia 23 maja 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag jest Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach.

Wyłączony