Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – ulica Bestwińska

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku nr 19 ( II piętro) przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem 3281/14 o powierzchni 0,1601 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00056296/5, w której prawo własności między innymi wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Lokal nr 17 stanowi własność Gminy Czechowice-Dziedzice. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszący 532/10000 cz.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  35,02 m2.

Powierzchnie pomieszczeń przynależnych wynoszą:  6,26 m2 (piwnica), 1,66 m2 (loggia).

Struktura funkcjonalna lokalu2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.

Lokal wyposażony jest w instalacje:  elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepła woda – piecyk gazowy, ogrzewanie sieciowe, domofon.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal jest wielomieszkaniowy. Posiada 3 kondygnacje
nadziemne i 1 kondygnację podziemną (piwnice). W budynku znajduje się 18 lokali mieszkalnych. Wszystkie kondygnacje połączone są dwubiegową klatką schodową.

Do budynku doprowadzone są instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza oraz telekomunikacyjna.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice uchwalonym uchwałą nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 r., położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol studium H2MW).

Cena lokalu mieszkalnego oraz prawa własności ułamkowej części wynoszącej 532/10000 w działce
nr 3281/14 wynosi 105 054,00 zł.

Sprzedaż lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu następuje za cenę netto i będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie lokalu w terminie określonym w zawiadomieniu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ustaloną cenę.

W przypadku korzystania przez najemcę lokalu z pierwszeństwa w jego nabyciu, stosuje się bonifikatę w wysokości 24% od ustalonej ceny.

Należność z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego oraz prawa własności ułamkowej części wynoszącej 532/10000 w działce nr 3281/14, po zastosowaniu bonifikaty wynosić będzie 79 841,04 zł.

Powyższą kwotę należy wpłacić nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli zbył lub wykorzystał lokal na inny cel, niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia.

Nie dotyczy to:

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej,

2) zamiany lokalu mieszkalnego na:

a) inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

3) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:

a) innego lokalu mieszkalnego  będącego przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

 

Wyłączony