Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

W tym roku w Czechowicach-Dziedzicach powstanie Park Szwajcarska Dolina

Zadanie pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSIR” realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach umowy zawartej dnia 24.06.2020 r. firmą AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 29 października 2021 roku.

Projektowanie rozwiązań inżynieryjnych i przyrodniczych jest na bieżąco konsultowane przez wykonawcę inwestycji, zarówno z inwestorem, czyli Gminą Czechowice-Dziedzice, jak i administratorem terenu – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W konsultacje włączyli się także przedstawiciele grupy „Czechowiczanie dla przyrody”. 14 stycznia 2021 roku odbyło się ostatnie spotkanie prezentujące aktualny stan zaawansowania inwestycji. Wiele z cennych propozycji pana Mikołaja Siemaszki i Marka Szkowrona (przedstawiciele grupy „Czechowiczanie dla przyrody”) zostało uwzględnionych w pracach projektowych parku. Wycinka drzew będzie ograniczona do absolutnego minimum i będzie się głównie skupiała na drzewach martwych. Zasadzonych dodatkowo zostanie ponad 300 drzew polskich gatunków, obejmujących dęby, wiązy, lipy, graby, olchy, sosny. Pojawią się także rośliny biocenotyczne, a na obszarze 7 tys. m2 zasiane zostaną łąki kwietne. Zachowane zostaną także częściowo drzewa martwe, które będą schronieniem dla wielu gatunków flory i fauny, stając się żywą lekcją przyrody dla użytkowników parku.

Przez teren parku będzie przepływał potok, który lata temu został skanalizowany pod ziemią. Teraz będzie cieszył oko, stając się jednocześnie źródłem wody dla drobnych gatunków zwierząt. W przebiegu potoku zostaną zbudowane naturalne przeszkody, spowalniające przepływ wody i retencjonujące ją. Przyjęte rozwiązania hydrologiczne będą korzystnie nie tylko dla przyrody, ale także dla bezpieczeństwa powodziowego tej części miasta.

W ramach trwających prac projektowych powstały poglądowe wizualizacje obrazujące planowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu. Ostateczny wygląd parku będzie się różnił od przedstawionych wizualizacji, ale dają one obraz tego, jak atrakcyjna przestrzeń pojawi się w naszym mieście. Będzie to największy park w Czechowicach-Dziedzicach, który w mądry sposób ma przynosić korzyści i jego użytkownikom (mieszkańcom i naszym gościom), a także lokalnej przyrodzie.

Zagospodarowanie terenów zieleni (terenów rekreacyjno-sportowych) zlokalizowanych na terenie MOSiR-u i utworzenie Parku Szwajcarska Dolina będzie realizowane w oparciu o opracowaną przed przeszło trzema laty kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych MOSiR-u. Cały teren MOSiR-u, oprócz zlokalizowanych na jego terenie obiektów kubaturowych o funkcji głównie sportowej, ma służyć mieszkańcom gminy jako teren zieleni urządzonej (teren rekreacyjny o wysokich walorach przyrodniczych, służący do wypoczynku w otoczeniu zieleni).

Przypominamy, że na budowę dwóch parków – tzw. Szwajcarska Dolina przy MOSiR, na terenie Osiedla Tomaszówka oraz przy ulicy Królowej Jadwigi, na terenie Osiedla Barbara, Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w wysokości blisko 8 milionów złotych. Są to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego) realizowanego przez NFOŚiGW. Dzięki temu budowa obu parków, o łącznej powierzchni 10 ha, zostanie w około dwóch trzecich sfinansowana ze środków spoza budżetu gminy.

 

IZD/UM, ŁP

 

Nie