Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Realizacja projektu OZE w Czechowicach-Dziedzicach. Instrukcja dla uczestników projektu

Trwa realizacja projektu pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

Po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu projekt obsługuje Biuro Inżyniera Projektu – Build Up Poland Sp. z o.o., realizując kolejne etapy.

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia oraz rozliczenia inwestycji zalecane jest zapoznanie się z kolejnymi etapami i wymaganymi podczas ich realizacji dokumentami. Wzory dokumentów do pobrania (pliki PDF) znajdują się pod każdym z opisanych etapów:

I. Złożenie Wniosku o udzielenie grantu

Na tym etapie obowiązkiem grantobiorcy jest wybór wykonawcy. Grantobiorca wysyła (za pośrednictwem e-mail, lub poczty) minimum trzy zapytania ofertowe do firm wykonawczych.

Uwaga! – Wymagane jest udokumentowanie wysłania minimum trzech zapytań ofertowych.

Każde wysyłane do potencjalnego wykonawcy Zapytanie ofertowe w pkt. VIII dokumentu musi zawierać tę samą datę terminu realizacji zamówienia.

Data ta stanowić będzie termin zakończenia realizacji instalacji OZE w podpisanej z wybranym wykonawcą umowie.

Na podstawie zgromadzonych ofert grantobiorca wybiera najlepszą, kierując się przy tym kryterium cenowym – Regulamin (rozdz. 5, par. 14. pkt 2). Grantobiorca poodpisuje umowę z wykonawcą i składa Wniosek o udzielenie grantu. Grantodawca dokonuje oceny formalnej Wniosku wraz z załącznikami i informuje grantobiorcę o wyniku weryfikacji i możliwości przystąpienia do wykonania instalacji.

Wzory dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie de minimis

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – wykonawca

5. Wniosek o udzielenie grantu

6. Umowa z wykonawcą

Razem z Wnioskiem o udzielenie grantu należy złożyć dokumenty:

  • min. 3 zapytania ofertowe (z tą samą datą w pkt VIII)
  • oferty cenowe uzyskane od min. 3 wykonawców
  • 3 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
  • oświadczenie de minimis
  • umowa z wybranym wykonawcą

II. Wykonanie instalacji i zgłoszenie do odbioru

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku wykonawca przystępuje do realizacji inwestycji. Po zakończeniu realizacji następuje odbiór instalacji pomiędzy grantobiorcą (zamawiający) a wykonawcą, zakończony protokołem odbioru podpisanym przez Certyfikowanego Instalatora OZE ze strony wykonawcy. Po zakończonym odbiorze grantobiorca dokonuje zgłoszenia do obioru ze strony grantodawcy, informując Biuro Inżyniera Projektu za pośrednictwem e-mail, lub składając pismo w biurze podawczym Urzędu Miejskiego.

Inżynier Projektu (w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia), poprzez kontakt telefoniczny umawia wizytę kontrolną/odbiorową u grantobiorcy. Dokumenty jakie należy przygotować przed wizytą kontrolną/odbiorową:

  • Protokół zdawczo-odbiorczy Projektu, wypełniony w odpowiednich częściach przez wykonawcę i grantobiorcę (do przekazania Inżynierowi Projektu).
  • Dokumenty potwierdzające jakość zainstalowanych urządzeń, takie jak: certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły pomiarów instalacji (do wglądu).

Informujemy, że w przypadku instalacji pv o mocy powyżej 6,5 kW grantobiorca ma obowiązek dokonania uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, a następnie zawiadomić ograny Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020.1333 art. 29 oraz art. 56).

Uwaga! - Instalacja powinna zostać prawidłowo oznakowana pod kątem informacji dotyczących zagrożeń wymaganych dla instalacji elektrycznych/fotowoltaicznych (naklejki ostrzegawcze).

Wzory dokumentów:

1. Protokół odbioru (grantobiorca/wykonawca/instalator OZE)

2. Zgłoszenie zakończenia prac

3. Protokół zdawczo-odbiorczy (grantobiorca/wykonawca/Inżynier Projektu)

III. Złożenie wniosku o wypłatę grantu – Wniosek o płatność

Po zrealizowaniu przez grantobiorcę inwestycji, odbiorze instalacji OZE ze strony Inżyniera Projektu oraz opłaceniu faktury wystawionej przez wykonawcę, grantobiorca składa do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (dziennik podawczy) Wniosek o płatność celem rozliczenia inwestycji oraz otrzymania grantu wraz z załącznikami (zgodnie z par. 7 pkt 2 Umowy o powierzenie grantu).

Wzory dokumentów:

1. Wniosek o płatność

2. Oświadczenia grantobiorcy

*Wzory wymaganych dokumentów w wersji do edycji znajdują się dodatkowo w załącznikach pod tekstem

Dodatkowo:

Metodologia obliczenia wartości grantu do wypłaty (fotowoltaika)

Regulamin naboru

Minimalne parametry techniczne

logotypy

 

Nie