Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2021.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 28 maja 2021 r. do 18 czerwca  2021 r. w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2010 r. Nr 216, poz. 3153 ) oraz art. 11a, ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z póź.zm.).

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażenia przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uwag i opinii na formularzu konsultacji w sprawie wyżej wymienionego Programu, które można było składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, a także poprzez pocztę tradycyjną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os@um.czechowice-dziedzice.pl.

W czasie trwania konsultacji  jedna organizacja społeczna, której celem statutowym jest ochrona zwierząt złożyła wnioski do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2021.

Wnioski nie zostały uwzględnione ponieważ proponowane zapisy przekraczają upoważnienia ustawowe określone w art. 11a ustawy o z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2020 poz. 638).

                                   

                                                                      

Wyłączony