Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Stawowej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działki oznaczone numerami: 1650 o powierzchni 0,0940 ha, 1651 o powierzchni 0,0910 ha, 1652
o powierzchni 0,0910 ha, 1653 o powierzchni 0,0931 ha, 1655 o powierzchni 0,0896 ha, 1658  
o powierzchni 0,0947 ha, 1659 o powierzchni 0,0990 ha, 1660 o powierzchni 0,0990 ha, 1661
o powierzchni 0,0990 ha, 1662 o powierzchni 0,0875 ha,  
w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0003 Dziedzice, posiadające użytki: R IIIb, zapisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00055868/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, natomiast dział IV jest wolny od wpisów.

Działki są niezabudowane, położone na terenie płaskim, użytkowanym rolniczo. Dostęp ww. działek
do gminnej drogi publicznej asfaltowej – ul. Stawowej poprzez nieurządzone działki drogowe gminne.

Dostępne media: woda, gaz, prąd, kanalizacja w odległości ponad 100 m.

Działki o nr 1650, 1662 posiadają kształt trapezu, działki o nr 1651, 1652, 1655, 1659, 1660, 1661 posiadają kształt prostokąta, natomiast działki o nr 1653, 1658 posiadają kształt zbliżony
do prostokąta.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM II uchwalonym uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 22 maja 2018 r., zmienionym uchwałą nr XL/465/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej zabudowy i przeznacza się je do sprzedaży
w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Cena  wywoławcza  wynosi:

dla działki nr 1650 –   99 530,00 zł,                                 

dla działki nr 1651 –   98 280,00 zł,                                 

dla działki nr 1652 –   98 280,00 zł,                                 

dla działki nr 1653 – 100 550,00 zł,                                 

dla działki nr 1655 –   96 770,00 zł,                                 

dla działki nr 1658 – 102 280,00 zł,                                 

dla działki nr 1659 – 106 920,00 zł,                                 

dla działki nr 1660 – 106 920,00 zł,                                 

dla działki nr 1661 – 106 920,00 zł,                                 

dla działki nr 1662 –   92 645,00 zł.                                 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 20 września 2022 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

Wyłączony