Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Ignacego Łukasiewicza

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 3759/9 o powierzchni 0,1239 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek Ti (inne tereny komunikacyjne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00066629/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ignacego Łukasiewicza. Posiada kształt  zbliżony do prostokąta, położona jest w terenie płaskim, nieogrodzona (jedynie od strony południowej istnieje ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej). Wykorzystywana jako parking, niemal w całości wyłożony asfaltem o średnim stanie nawierzchni, wzdłuż południowej, wschodniej i północnej granicy są wąskie pasy zieleni porośnięte trawą i samosiejkami. W obrębie działki przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, natomiast w pobliżu działki przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa. 

W sąsiedztwie działki znajdują się tereny kolejowe oraz produkcyjno-usługowo-handlowe.

Przedmiotowa działka znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice” przyjętym uchwałą nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 roku, ww. działka znajduje się w terenach zabudowy aktywności gospodarczej - przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy i magazyny oraz częściowo w terenach drogi klasy lokalnej - istniejące.

Działkę przeznacza się do sprzedaży w celu jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w studium.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 231 900,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 26 października 2022 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

Wyłączony