Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Hrabiego Kotulińskiego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 5217/1 o powierzchni 0,0343 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice posiadająca użytek: Bi (inne tereny zabudowane), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00071859/1, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) ww. księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, a dział IV (hipoteka)  jest wolny od wpisów.

Działka oznaczona numerem 2078/121 o powierzchni 0,0543 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice posiadająca użytki: B (tereny mieszkaniowe) oraz Bi (inne tereny zabudowane), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00071318/7, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) ww. księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, a dział IV (hipoteka)  jest wolny od wpisów.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone są w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Hrabiego Kotulińskiego, obejmują: niezabudowaną działkę oznaczoną numerem 5217/1 oraz działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wpisanym do ewidencji zabytków, oznaczoną  numerem 2078/121, których łączna powierzchnia wynosi 0,0886 ha.

Działka nr 2078/121 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym parterowym, w całości podpiwniczonym o pow. użytkowej 103,40 m2, w złym stanie technicznym, obszar wokół budynku stanowi teren przydomowej zieleni. Działka jest nieogrodzona, z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim.

Część budynku objęta jest umową najmu obowiązującą do 30.10.2022 r.

Działka nr 5217/1 w kształcie wydłużonego prostokąta jest w całości wyłożona asfaltem i stanowi dojazd do ww. działki zabudowanej i obejście dla budynku.

Działki tworzą wspólny kompleks w kształcie nieregularnego wielokąta i stanowią łącznie grunt niezbędny do prawidłowego użytkowania budynku. Wejście do piwnicy budynku usytuowane jest od strony północno-zachodniej i możliwe jest tylko przez działkę nr 5217/1. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych nieruchomości następuje łącznie.

Przedmiotowe działki znajdują się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice” przyjętym uchwałą nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 roku, ww. działki znajdują się w terenach zabudowy usługowej z zielenią urządzoną (symbol F.1.U/ZU) oraz korytarzu drogi (symbol 46.KDL – droga klasy lokalnej istniejąca).

Nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w celu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w studium.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 121 700,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 26 października 2022 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

Wyłączony