Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Rusza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminie Czechowice-Dziedzice przyznano środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w wysokości 550 881,60 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B, tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
 • czwartek 7.00-17.00  
 • piątek 7.00-13.00

mail: zu@ops-czdz.pl

Rodzaj przyznanej usługi, wymiar i zakres będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz korzystania z innych form wsparcia, np. Dzienny Dom Senior +, Warsztaty Terapii Zajęciowej itp.

 W pierwszej kolejności do uczestnictwa w Programie będą kwalifikowane samotne osoby niepełnosprawne wymagające wzmożonego wsparcia, którym usługa asystenta pozwoli na wyjście ze swojego miejsca zamieszkania, pozwoli również na bardziej samodzielne i aktywne życie, które bez wsparcia drugiej osoby nie jest możliwe. Dotyczy to głównie osób z trudnościami w poruszaniu się (osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego - wózki, balkoniki), osób mających trudności w komunikowaniu się, osób niewidomych i niedowidzących czy osób,
u których występuje więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności;

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystenta.

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin usługi asystenta w ramach Programu, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 ma za zadanie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku a także w życiu społecznym.  Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi
z mobilnością i komunikacją.

W gminie Czechowice-Dziedzice Program kierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców gminy, które ukończyły 16 rok życia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, wymagających usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ze względu na zmniejszenie kwoty wnioskowanych przez gminę środków na realizację Programu, limit przyznanych godzin ulegnie zmniejszeniu.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa
  w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

logotypy

 

Wyłączony