Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żbika

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 1573/21 o powierzchni 0,2623 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek R (grunty rolne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00067852/1, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Żbika. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w terenie o lekkim spadku w kierunku drogi, jest niezabudowana, nieogrodzona. W sąsiedztwie działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna. Nad północną częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne” uchwalonego uchwałą nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 października 2015 r., zmienionego uchwałą XXVII/297/16 z dnia 29 listopada 2016 r. położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN28) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 262 300,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 25 października 2021 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

 

Wyłączony