Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Czechowicach-Dziedzicach

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej.

Działki oznaczone numerami:                      cena wywoławcza wynosi:       wadium wynosi:  

5685/13   o powierzchni 0,1179 ha,             82 000,00 zł,                          16 400,00 zł,

5685/14   o powierzchni 0,1041 ha,             74 000,00 zł,                           14 800,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działki zapisane są w księdze wieczystej nr KA1P/00060634/8 Sądu Rejonowego w Pszczynie, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA, brak wpisów.

W dziale IV – HIPOTEKA, brak wpisów.

Działki o nr 5685/14 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Starowiejskiej, natomiast działka o nr 5685/13 posiada dostęp do ww. drogi publicznej poprzez działkę
o nr 5685/19 stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działki są niezabudowane, nieogrodzone, położone na terenie o lekkim spadku. W pobliżu działek przebiegają sieci wodociągowa, gazowa i energetyczna. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”, uchwalonego uchwałą nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 października 2015 r. zmienionym uchwałą nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. działka o nr 5685/14 położona jest
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN11) natomiast działka
o nr 5685/13 położona jest częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN11) i częściowo w terenach zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym – bez prawa zabudowy (symbol planu ZE5). Przedmiotowe działki przeznacza się do sprzedaży
w celu zagospodarowania zgodnie z ww. planem.

Przetarg odbędzie się w dniu  14.07.2021 r. o godz. 1000 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

Wadium należy wpłac do dnia 8.07.2021 r. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem    w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio – odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu, osób i podmiotów, jest wniesienie wadium we właściwej wysokości i wyznaczonym terminie oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

  • dokumentu tożsamości,
  • jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, aktualny dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jeżeli do przetargu przystępuje osoba prawna, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek prawa handlowego),
  • jeżeli do przetargu przystępuje przedstawiciel spółki cywilnej, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania oraz umowę spółki,
  • jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
  • pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że oferent zapoznał się
    ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W  przypadku  gdy  uczestnik,  który  przetarg  wygrał,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy, strona  pokrzywdzona  będzie  dochodziła  odszkodowania  w  trybie  art. 390 ustawy Kodeks  cywilny.

Poprzednie przetargi odbyły się: 27.01.2020 r., 17.04.2020 r., 3.08.2020 r., 5.02.2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych :

1. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów.

2. W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nieujawnionych na dzień przeprowadzania przetargu, na mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Czechowice-Dziedzice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sporządzenia umowy notarialnej
i wypisów oraz opłat sądowych i innych kosztów związanych z nabyciem działki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28 od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z pózn. zm.).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu, Plac Jana Pawła II 3/2 oraz opublikowane na stronie internetowej https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/001

Ogólne zasady obowiązujące podczas przetargu, zostaną wywieszone w dniu przetargu,
na drzwiach ww. sali, w której przeprowadzany będzie przetarg.

Wyłączony