Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wyniki konsultacji

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały nr XLVII/550/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 12 sierpnia do 2 września  2022 r. w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2010 r. Nr 216, poz. 3153 ) oraz art. 11a, ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażenia przez organizacje społeczne, których statutowym  celem działania jest ochrona zwierząt uwag i opinii na formularzu konsultacji w sprawie wyżej wymienionego Programu, które można było składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, a także poprzez pocztę tradycyjną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os@um.czechowice-dziedzice.pl.

W czasie trwania konsultacji podmioty uprawnione nie wniosły uwag ani opinii do projektu zmiany uchwały nr XLVII/550/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022.

Wyłączony