Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Czystej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 765/17 o powierzchni 1,4868 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0003 Dziedzice, posiadająca użytek Bp (tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie
nr KA1P/00066200/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, a dział IV jest wolny od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej, posiada bezpośredni dostęp
do ww. drogi publicznej. Znajduje się na obszarze pomiędzy torami kolejowymi, rzeką Iłownicą, terenami przemysłowymi i oczyszczalnią ścieków. Jest niezabudowana, nieogrodzona, położona jest w terenie płaskim i stanowi teren wykorzystywany obecnie do składowania materiałów budowlanych. Przez działkę przebiegają dwie sieci wodociągowe i teletechniczna. Nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. W sąsiedztwie działki przebiegają sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Ww. działka objęta jest dwoma umowami dzierżaw obowiązującymi do 31 października 2021 r.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny w rejonie oczyszczalni ścieków, uchwalonego uchwałą nr LIV/590/18/1 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
25 września 2018 r. przedmiotowa działka położona jest w terenach obiektów produkcyjno-usługowych (symbol planu 4PU) oraz w niewielkiej części w terenach publicznych dróg dojazdowych (symbol planu 1KDD) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z ww. planem.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 2 067 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 30 sierpnia 2021 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

Wyłączony