Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ulicy Rolnej w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 3120/5, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Rolnej.

Działka oznaczona numerem 3120/5 o powierzchni 0,0533 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek R (grunty rolne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00067398/0, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Rolnej. Posiada kształt zbliżony do trapezu, jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest niezagospodarowana, w przeważającej części porośnięta trawą, we wschodniej części działki rosną drzewa natomiast południowa część porośnięta jest krzakami. W pobliżu działki przebiega gaz, przez północno-wschodnią część działki przebiega wodociąg oraz nowowybudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Przy wschodniej granicy działki usytuowany jest betonowy słup podtrzymujący przebiegającą nad północną częścią działki napowietrzną linię energetyczną niskiego napięcia.

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w sąsiedztwie ulic: Junackiej i Komorowickiej – (PLAN 4), uchwalonego uchwałą nr XVII/168/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 grudnia 2003 r. położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz o funkcji usługowej i drobnej wytwórczości (symbol planu 1MJ-U) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  60 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.05.2023 r. o godz. 1230 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium do dnia 28.04.2023 r. Wadium wynosi 12 000,00 zł. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Wyłączony