Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ulicy Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem 3759/9, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ignacego Łukasiewicza.

Działka oznaczona numerem 3759/9 o powierzchni 0,1239 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek Ti (inne tereny komunikacyjne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00066629/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ignacego Łukasiewicza. Posiada kształt  zbliżony do prostokąta, położona jest w terenie płaskim, nieogrodzona (jedynie od strony południowej istnieje ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej). Wykorzystywana jako parking, niemal w całości wyłożony asfaltem o średnim stanie nawierzchni, wzdłuż południowej, wschodniej i północnej granicy są wąskie pasy zieleni porośnięte trawą i samosiejkami. W obrębie działki przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, natomiast w pobliżu działki przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa. 

W sąsiedztwie działki znajdują się tereny kolejowe oraz produkcyjno-usługowo-handlowe.

Przedmiotowa działka znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice” przyjętym uchwałą nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 roku, ww. działka znajduje się w terenach zabudowy aktywności gospodarczej - przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy i magazyny oraz częściowo w terenach drogi klasy lokalnej - istniejące.

Działkę przeznacza się do sprzedaży w celu jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w studium, po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  231 900,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wyłączony