Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nowe zasady realizacji dodatku węglowego

We wtorek 20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przepisy tej ustawy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.  Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto, co istotne, ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na tych samych zasadach.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są przez pracowników Wydziału Świadczeń Społecznych w pokoju 003 (przyziemie) budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1,  w terminie do 30 listopada 2022r. Wniosek można złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych, nr telefonu : 32 214 71 06, 32 214 71 12, 32 214 71 05.

infografika o dodatku węglowym

 

Wyłączony