Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych oraz kuratorów osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi stały nabór kandydatów do bazy dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

• art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2020.1359 tj.)

Do podstawowych obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora należy przede wszystkim sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego a także reprezentowanie
jego interesów w sprawach urzędowych.

Opiekun prawny lub kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej obowiązany jest wykonywać powierzone czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką
i interes społeczny.

Opiekun zobowiązany jest także, w terminach oznaczonych przez właściwy sąd opiekuńczy, składać sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia
go od niej.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
• posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
• nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
• mieć nieposzlakowaną opinię,
• wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora prosimy o złożenie załączonego oświadczenia do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 37,
w kopercie zatytułowanej „kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” lub kontakt telefoniczny
032 215 23 88 lub emaliowy sekretariat@ops.cz-dz.pl z tutejszym Ośrodkiem.

Dodatkowych informacji udzielają:
Zespół ds. pracy socjalnej – codziennie w godzinach pracy Ośrodka Czechowice-Dziedzice ul. Mickiewicza 19, tel. 32 215 30 60,
Zespołu ds. pierwszego kontaktu – codziennie w godzinach pracy Ośrodka Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37, pokój nr 2, tel. 21 215 23 88 wew. 20

OPS, ŁP

 

Wyłączony