Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

Przetarg dotyczy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem 5685/7, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej.

Działka oznaczona numerem 5685/7 o powierzchni 0,0748 ha, zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00060634/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Starowiejskiej. Położona jest na terenie o lekkim spadku. Nad ww. działką przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. W pobliżu działki przebiegają sieci wodociągowa, gazowa i energetyczna. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”, uchwalonego uchwałą nr XV/114/1 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 października 2015 r. zmienionym uchwałą nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN11) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z ww. planem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  55 000,00 zł, wadium wynosi  11 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą ww. wadium do dnia 26.04.2021 r. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio – odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej :

 • dokument tożsamości,
 • aktualny dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • jeżeli do przetargu przystępuje osoba prawna, jej reprezentant powinien przedłożyć dokument upoważniający do reprezentowania (np. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
  w przypadku spółek prawa handlowego, umowę spółki w przypadku spółki cywilnej),
 • inne osoby reprezentujące ww. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone
  im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • jeżeli do przetargu przystępuje osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej, przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu pełnomocnictwo współmałżonka do działania w jego imieniu; pełnomocnictwo
  to nie jest wymagane w przypadku nabywania nieruchomości z majątku odrębnego,
 • pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje  je bez zastrzeżeń,
 • pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych :

 1. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów.
 2. W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nieujawnionych na dzień przeprowadzania przetargu, na mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Czechowice-Dziedzice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sporządzenia umowy notarialnej i wypisów oraz opłat sądowych i innych kosztów związanych z nabyciem działki.

W  przypadku  gdy  uczestnik,  który  przetarg  wygrał,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy, strona pokrzywdzona  będzie  dochodziła  odszkodowania  w  trybie  art. 390 ustawy Kodeks  cywilny.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

 

Włączony