Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – ulica Barabasza

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 4 (parter) przy ul. ks. Jana Nepomucena Barabasza w Czechowicach-Dziedzicach, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem 3788/902 o powierzchni 0,1237 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00058097/4, w której prawo własności między innymi wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Lokal nr 2 stanowi własność Gminy Czechowice-Dziedzice. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszący 1017/10000 cz.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  36,77 m2.

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego wynosi:  10,02 m2 (piwnica).

Struktura funkcjonalna lokalu2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.

Lokal wyposażony jest w instalacje:  elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepła woda – piecyk gazowy, ogrzewanie – piec kaflowy opalany węglem i drewnem, domofon, sieć telekomunikacyjna.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal jest wielomieszkaniowy. Posiada 3 kondygnacje
nadziemne i 1 kondygnację podziemną (piwnice). W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych. Wszystkie kondygnacje połączone są dwubiegową klatką schodową.

Do budynku doprowadzone są instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM I – etap 2, uchwalonym uchwałą nr LII/566/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca
2018 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol studium H2MW).

Cena lokalu mieszkalnego oraz prawa własności ułamkowej części wynoszącej 1017/10000 w działce
nr 3788/902 wynosi 157 336,56 zł.

Sprzedaż lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu następuje za cenę netto i będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie lokalu w terminie określonym w zawiadomieniu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ustaloną cenę.

W przypadku korzystania przez najemcę lokalu z pierwszeństwa w jego nabyciu, stosuje się bonifikatę
w wysokości 19% od ustalonej ceny.

Należność z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego oraz prawa własności ułamkowej części wynoszącej 1017/10000 w działce nr 3788/902, po zastosowaniu bonifikaty wynosić będzie 127 442,61 zł.

Powyższą kwotę należy wpłacić nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli zbył lub wykorzystał lokal na inny cel, niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia.

Nie dotyczy to:

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej,

2) zamiany lokalu mieszkalnego na:

a) inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

3) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:

a) innego lokalu mieszkalnego  będącego przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

 

Wyłączony