Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Rusza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej„ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z  pracownikami Zespołu  ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B, tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa  7.00 - 15.00
  • czwartek 7.00 - 17.00  
  • piątek 7.00 - 13.00

mail: zu@ops-cz-dz.pl

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin opieki wytchnieniowej  w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej.

W gminie Czechowice-Dziedzice Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu. Przy ustalaniu ilość  godzin usługi będą brane pod uwagę również inne kryteria, np. możliwość wsparcia przez innych członków rodziny czy korzystanie z usług opiekuńczych.

Podstawą do udziału w programie jest:

  1. w przypadku osób do 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem
    o niepełnosprawności;
  2. w przypadku osób powyżej 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe tj.:

- kolejność zgłoszenia,

- struktura rodziny (czy osoba niepełnosprawna oprócz opiekuna faktycznego ma możliwość uzyskania wsparcia ze strony innych osób czy członków rodziny),

- stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu Solidarnościowego  na realizację powyższego Programu wynosi 73 440 zł.

logo MRiPS
Wyłączony