Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Strażackiej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 1641/3 o powierzchni 0,0752 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0003 Dziedzice, posiadająca użytek Bi (inne tereny zabudowane), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie
nr KA1P/00073551/6, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Działy III i IV ww. księgi wieczystej  wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Strażackiej, posiada bezpośredni
dostęp do ww. drogi publicznej. Jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, stanowi teren niezagospodarowany – w przeważającej części porośnięty trawą, w niewielkiej części utwardzony asfaltem. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nad działką przebiega napowietrzna sieć telefoniczna oraz posadowiony jest na niej drewniany słup. W bliskim sąsiedztwie działki przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa i gazowa.  

Przedmiotowa działka znajduje się w terenie, dla którego brak jest ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czechowice-Dziedzice”, przyjętym uchwałą nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 r., ww. działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej ( symbol studium I.9.MU).

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 90 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 30 sierpnia 2021 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

Wyłączony