Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina to również współpraca z innymi podmiotami – Kampania informacyjna „5 lat LSR”

W przeciągu 5 lat działalności LGR Bielska Kraina, do której należy również Gmina Czechowice-Dziedzice, zrealizowane zostały 4 projekty współpracy objęte priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze 2014-2020”.
  1. Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” (PROJEKT SZKOLENIOWY);
  2. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział w konferencji rybackiej” (PROJEKT MIĘDZYNARODOWY);
  3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa (PROJEKT MIĘDZYNARODOWY);
  4. Projekt współpracy międzyregionalnej "Złota Łuska".

Projekty szkoleniowe miały na celu zwiększenie aktywności i kompetencji mieszkańców,
w szczególności branży rybackiej, poprzez udział przedstawicieli LGR w szkoleniach i wyjazdach studyjnych. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w szkoleniach z zakresu "Profilaktyki
w hodowli ryb", „Wzorcowego gospodarstwa rybackiego”, "Innowacyjnych metod wylęgarniczych ryb łososiowatych, systemów recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych" itp. oraz w wizytach studyjnych. Działanie te przyczyniły się bezpośrednio do pogłębienia wiedzy osób sektora rybackiego.

Idea realizacji partnerskich Projektów współpracy międzyregionalnej wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie popularyzacji spożycia ryb słodkowodnych oraz realizacji działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych, a szczególnie tradycji związanych z rybactwem. W związku z tym zrealizowano projekty, które pozwoliły na nawiązanie współpracy międzyregionalnej mającej na celu promocję rodzimych produktów w postaci ryb słodkowodnych. Idea realizacji tego typu projektów wynikała z zapotrzebowania w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu, integracji społeczności lokalnych oraz wzrostu kompetencji podmiotów branży rybackiej.

W ramach projektów współpracy międzynarodowej wydano między innymi publikację promującą obszary zależne od rybactwa, zorganizowano wizyty studyjne: w województwie śląskim, na obszarze działania LGR Bielska Kraina, na Słowację oraz na Słowenię. Działanie te przyczyniły się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także poznania kultury słowackiej i słoweńskiej. Podczas wyjazdów zwiedzone zostały gospodarstwa rybackie, a spotkania z ich przedstawicielami przyczyniły się do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń w zakresie chowu i hodowli ryb. Ponadto partnerzy projektów mieli okazję zapoznać się z działalnością partnerskich LGR-ów, kierunków i celów ich działania, oraz wizji rozwoju obszaru. W ramach wyjazdów zwiedzono również najciekawsze historycznie miejsca na Słowacji oraz na Słowenii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz inicjatyw organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Znajdziecie nas na: www.bielskakraina.pl i Facebooku: https://www.facebook.com/LGR.BielskaKraina.

logotypy

Nie