Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży trafił do 48 odbiorców w gminie

W siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przekazany został sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice. Laptopy i komputery stacjonarne zostały zakupione w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego. Nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku.

Do tut. ZOPO wpłynęły 82 wnioski, z czego 48 spełniło wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski.

Wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice został oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gminie został przyznany grant w wysokości 120 000,00 zł na zakup:

  • 44 laptopów,
  • 4 komputerów stacjonarnych (samej stacji bez monitora),

dla łącznie 48 dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR.

Łączna kwota dofinansowania zakupu sprzętu wyniosła -  98 252,40 zł,

Gmina Czechowice-Dziedzice, jako darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania sprzętu oraz utrzymania efektów projektu grantowego, przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu.

Darczyńcy przysługuje prawo żądania od obdarowanego składania oświadczeń raz w roku, które dotyczy posiadania darowanego sprzętu.

W/w procedura wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny.

banr informacyjny ze zdjęciem dzieci przed laptopem

Tak