Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Podsumowanie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku

Podczas posiedzenia Rady Ekspertów, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut w imieniu swoim oraz wszystkich członków naszej lokalnej społeczności, złożył ekspertom podziękowania za czynny udział w pracach Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku.

W dniu 29 listopada 2022 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwałą nr LVI/661/2022 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku.

Strategia rozwoju gminy jest długookresowym planem działania, określającym strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmującym takie kierunki oraz priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.

Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku zawiera wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz określa w szczególności:

  • cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym;
  • kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
  • oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
  • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
  • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
  • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań;
  • system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
  • ramy finansowe i źródła finansowania.

Zarówno opracowanie strategii rozwoju, jak i jej realizacja jest wspólną sprawą całej społeczności lokalnej. Dlatego też przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku zastosowano model partycypacyjno-ekspercki, zapewniający szeroki udział interesariuszy (mieszkańców, radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, rad osiedli i sołeckich, przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, ekspertów dziedzinowych, przedsiębiorców, reprezentantów służb mundurowych i jednostek podległych gminie), którzy są zarówno kreatorami, jak i beneficjentami rozwoju gminy.

Istotny wkład w opracowanie strategii rozwoju wnieśli członkowie Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku, którzy są przedstawicielami różnorodnych środowisk, w tym m.in. organizacji pozarządowych, ekspertów dziedzinowych, środowiska akademickiego, przedsiębiorców, służb mundurowych i jednostek podległych gminie. Dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniu zawodowemu i wiedzy eksperckiej, kluczowy dla naszej Gminy dokument strategiczny jest trafną odpowiedzią na potrzeby rozwojowe Gminy Czechowice-Dziedzice i aspiracje jej interesariuszy.

Tak