Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Gmina Czechowice-Dziedzice realizuje program pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Program został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 r., który jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program  ma  charakter  modułowy.  Środki na realizację Programu pochodzą z dotacji celowej   budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Wojewoda Śląski na wniosek Burmistrza Gminy Czechowice-Dziedzice udziela dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działań przewidzianych programem „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie 1 i 2 modułu adresowanych odpowiednio:1 moduł - dla dzieci i młodzieży, 2 moduł - osób dorosłych.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domuw ramach modułu  1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc jest udzielana:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest w jednej z trzech form:

  • posiłek
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Z formy wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1164,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  •  900,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

W związku z wejściem w życie uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 gmina Czechowice-Dziedzice dostosowała regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając następujące uchwały:

  • Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  • Uchwała nr XLVI/426/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 

Wysokość dotacji celowej w 2022 roku dla Gminy Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie zadania w ramach 1 i 2 modułu wynosi 152 860,00 zł
Środki gminne przeznaczone na realizację zadania wynoszą 110 424,00 zł


Całkowity koszt zadania wynosi 263 284,00zł

flaga i godło Polski

 

Nie