naglowek3.jpg
Niedziela, 25.08.2019    
Imieniny: Belii, Ludwika, Luizy
Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Fundusze zewnętrzne (do końca 2011 r.)
 
 
Tytuł projektu:

„Dożynki Gminne 2011”

 

Nr projektu: UM12-6930-UM1240800/10
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Łączna wartość inwestycji: 28 124,00 PLN
Kwota dofinansowania: 
17 489,61 PLN 
Termin realizacji: 
V 2011 r.

Opis: Podobnie jak w latach poprzednich, celem ogólnym organizacji „Dożynek Gminnych 2011” było zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, poprzez organizację wydarzenia promującego lokalną aktywność, tradycję, twórczość kulturalną i artystyczną. W tym roku reprezentacje sołectw pod przewodnictwem burmistrza i sołtysów wzięły udział w barwnym korowodzie, który przejechał przez wszystkie 3 sołectwa Gminy Czechowice-Dziedzice, a zakończył się na stadionie w Zabrzegu, gdzie po mszy świętej dożynkowej odbyły się koncerty zaproszonych wykonawców i zabawa taneczna.


 
 
 
 
Tytuł projektu:

„Majówka Sołecka 2011”

 

Nr projektu: UM12-6930-UM1240803/10
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Łączna wartość inwestycji: 27 675,87 PLN
Kwota dofinansowania: 
16 008,30 PLN 
Termin realizacji: 
V 2011 r.

Opis: Majówka Sołecka została zorganizowana na terenie LKS „Sokół” w Zabrzegu przy współudziale Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu sołectw gminy Czechowice-Dziedzice, które zaprezentowały swoje umiejętności i możliwości posiadanego sprzętu strażackiego nowszej, jak i starszej generacji. Poprzez pokaz działania strażaków w warunkach „bojowych” promowano bezpieczeństwo i uświadomiono zebranym mieszkańcom skutki lekceważenia potencjalnych zagrożeń na drodze i niejednokrotnie tragiczne ich konsekwencje. Uczestnicy majówki bawili się przy muzyce zespołów Alicja Boncol i Koalicja oraz Gang Marcela.
 
    

Tytuł projektu: 

"Przebudowa ul. Klasztornej w Czechowicach-Dziedzicach" 

Nr projektu: 461/2011/NPPDL
Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Krajowych 2008-2011

Koszt całkowity338 037,67 PLN
Koszt refundacji168 500,00 PLN
Termin realizacji: IV-VII 2011 r.

OpisProjekt dotyczył przebudowy ulicy Klasztornej na odcinku o długości 196 mb od ulicy Jagiellońskiej w kierunku ulicy Mickiewicza i obejmował: przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów, zabezpieczenie sieci teletechnicznej, remont nawierzchni jezdni ulicy wraz z podbudową, budowę 5 miejsc parkingowych równoległych do ulicy o szerokości 2,50 m, remont chodników wraz z podbudową.

 

  
 
 
Tytuł projektu:

„Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach”

 

Nr projektu: WND-RPSL.04.01.00-00-014/09-03
Źródło dofinansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Łączna wartość inwestycji: 4 649 783,50 PLN
Kwota dofinansowania: 2 099 842,22 PLN 

Termin realizacji: 
V 2008 r. – VII 2009 r.

Opis: Projekt obejmował przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach i przystosowanie go do obsługi osób niepełnosprawnych. Projekt zakładał przebudowę elewacji frontowej, ocieplenie elewacji bocznych, wzniesienie nowego zadaszenia nad w/w budynkiem, wyburzenie istniejącego hall’u i pomieszczeń biurowych oraz budowę nowoczesnego hall’u wejściowego budynku z ogólnodostępnymi salami i zapleczem sanitarnym. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu w 2011 r.
  

 
Tytuł projektu:

„Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116S ul. Legionów z  drogą gminną 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach”

 

Nr projektu: 71/2011
Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój

Łączna wartość inwestycji: 1 747 214,30 PLN 
Kwota dofinansowania: 
430 913,49 PLN 
Termin realizacji: 
do 30 listopada 2012 r.

Opis: Dofinansowany projekt polega na budowie drogi gminnej łączącej ul. Legionów z ul. Sobieskiego. Zadanie zostało wstępnie podzielone na 2 elementy składowe – przebudowę odcinka ul. Legionów wraz z budową ronda w skrzyżowaniu z nową drogą oraz budowę samej nowej drogi aż do ul. Sobieskiego. Nowa droga będzie posiadać dwa pełne pasy ruchu o szerokości 3,0 m. Po obydwu stronach jezdni przewidziano wykonanie chodników dla pieszych a po stronie południowej dodatkowo ścieżkę rowerową. Dla polepszenia warunków i bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej, w miejscu lokalizacji przystanków, zostały zaprojektowane zatoki autobusowe usytuowane na wylotach z ronda. Sama budowa ruszy już na wiosnę 2012 roku, a nowa droga oddana zostanie do użytku najpóźniej w listopadzie 2012 r.
  
 
 
Tytuł projektu:

„Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Dziennego Pobytu wraz z zakupem wyposażenia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach”

 

Nr projektu: 701202/5/18/11/ZK
Źródło dofinansowania: Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Łączna wartość inwestycji: 258 239,83 PLN 
Kwota dofinansowania: 47 700,00 PLN 
Termin realizacji: grudzień 2011 r.

Opis: Dzięki realizacji zadania oddany do użytku żłobek spełniać będzie wymagania lokalowe i sanitarne, ponadto placówka zostanie powiększona, dzięki czemu przybędzie 10 nowych miejsc dla małych dzieci.
 
 
 
Tytuł projektu:

„Budowa otwartego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bronowie”

 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Koszt całkowity: 501 541,54 PLN
Koszt dofinansowania: 308 000,00 PLN
Termin realizacji:
 październik - grudzień 2010

Opis: Zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.
Inwestycja przewiduje budowę na powierzchni około 4500 m2, otwartego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bronowie przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dla dzieci został zaprojektowany plac zabaw, dla młodzieży i dorosłych boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę. W ramach kompleksu powstanie duży plac wyłożony kostką betonową, który służyć będzie głównie do organizowania festynów i imprez społeczno-kulturalnych. Wykonana zostanie również przestronna altana, w której możliwe będzie organizowanie kameralnych spotkań. Kompleks zostanie obsadzony ozdobną roślinnością, oświetlony i wyposażony w ławki parkowe.
 

 
Tytuł projektu:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Woźniacka” w Bronowie”

 

Nr projektu: TW/1728/2010
Źródło dofinansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Koszt całkowity: 350 145,81 PLN
Koszt refundacji: 92 850,00 PLN
Termin realizacji: lipiec – listopad 2010

Opis: Ulica Woźniacka zlokalizowana jest na terenie sołectwa Bronów i obecnie posiada nawierzchnię utwardzoną z tłucznia. Szerokość drogi waha się w granicach od 2,80 m do 3,50 m. Droga została zaprojektowana jako dojazdowa o kategorii ruchu KR1.W planie sytuacyjnym, projektowana jezdnia o długości 602,0 m, została wytyczona wzdłuż istniejącej drogi. Inwestycja obejmuje przebudowę (poszerzenie) drogi wraz z utwardzeniem pobocza z jednej strony. Nowe wjazdy do posesji i na pola uprawne zostaną wykonane z asfaltu.
Przebudowywana droga będzie posiadać nawierzchnię asfaltową nie ograniczoną krawężnikami betonowymi o szerokości 4,0 m z jednostronnym spadkiem poprzeczny o wartości 2%. Wody opadowe i roztopowe będą skierowane do istniejących przydrożnych rowów. Rowy przydrożne zostaną odmulone wykoszone. Przepusty pod zjazdami do posesji przeznaczone są do przebudowy. Przepusty na zjazdach zostaną przebudowane na średnicę O4800 mm. 
 

 Tytuł projektu: 

„Radosna Szkoła”

 
 

Nr projektu: 340/2010/PL
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Koszt całkowity: 321621,88 PLN
Koszt refundacji: 160356,00 PLN
Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2010 r.

Opis: W ramach programu „Radosna szkoła” Zespół Szkół w Zabrzegu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie otrzymały wsparcie finansowe na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę. Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.
Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

 


 
Tytuł projektu:
 

„Majówka sołecka”

Nr projektu: UM12-6930-UM1240020/10
Źródło dofinansowaniaProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Koszt całkowity: 33 322,68 PLN
Koszty refundacji: 19 119,53 PLN
Termin realizacji: 2 maja 2010 r.

OpisCelem ogólnym realizacji operacji jest aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie środowiska lokalnego na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, poprzez organizację imprezy kulturalnej obejmującej obszar trzech sołectw gminy Czechowice-Dziedzice. Uczestnictwo zgromadzonych mieszkańców Bronowa, Ligoty i Zabrzega w wspólnych zabawach piknikowych podziwianiu zespołów regionalnych oraz artystów zaproszonych specjalnie na tą imprezę pozwoli zintegrować mieszkańców co wzmocni więzi między nimi oraz więź z miejscem zamieszkania. Specjalnie dla najmłodszych uczestników przewidziano występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Zabrzeg” oraz plac zabaw do dyspozycji.
 

 
Tytuł projektu:
 
 

„Dożynki gminne”

Nr projektu: UM12-6930-UM1240022/10
Źródło dofinansowaniaProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Koszt całkowity: 31 261,63 PLN
Koszt refundacji: 17 936,98 PLN
Termin realizacji: wrzesień 2010 r.

OpisCelem ogólnym realizacji operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktualizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, poprzez organizację wydarzenia promującego lokalną aktywność w tym przede wszystkim twórczość kulturalną i artystyczną, poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Impreza, która do tej pory była obchodzona osobno w każdym sołectwie w 2010 r. odbędzie się dla całej Gminy w jednym miejscu. Dzięki połączeniu tradycji święta plonów oraz wspólnej zabawie wzmocni się integracja między mieszkańcami wszystkich sołectw. Poprzez aktywne kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów pobudzi się i wzmocni więź mieszkańców z miejscem zamieszkania.
 
 
Tytuł projektu:
 
 

"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szkolnej" 

Nr projektu: 1991/IW/2010, 2195/1472/ORL/MŻ/10
Źródło dofinansowania
budżet państwa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Koszt całkowity: 1 047 724,78 PLN
Koszt refundacji: Ministerstwo Sportu i Turystyki – 384 982,00 PLN
                         Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 324 000,00 PLN
Termin realizacji: lipiec 2010 r. – czerwiec 2011 r.

OpisProjekt polegał na budowie dwóch boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w tym jednego do piłki nożnej ze sztuczną trawą i jednego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu. Dodatkowo wybudowane zostało zaplecze sanitarno-szatniowe oraz ogrodzenie wraz z oświetleniem kompleksu boisk.  Celem projektu jest wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportu i rozwój fizyczny. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki udostępnieniu młodzieży infrastruktury, która wykorzystywana będzie przez nich do rozgrywek sportowych. Duże znaczenie ma tu również możliwość organizacji ogólnodostępnych imprez o charakterze sportowym. Mamy nadzieję, że oddany do użytkowania w ramach projektu kompleks wpłynie na popularyzację aktywnego stylu życia.
 

 
Tytuł projektu:

Nr projektu
Źródło dofinansowaniaWojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2010 r.

Koszt całkowity: 2 468 400,00 PLN
Koszt refundacji: 600 000,00 PLN
Termin realizacji: od stycznia 2010 r. do grudnia 2010 r.

Opis: Projekt przewiduje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ligocie przy ul. Bory 2 wraz z segmentem sanitarno-szatniowym oraz pomieszczeniami zaplecza. Sala Gimnastyczna wyposażona będzie w kurtynę dzielącą funkcjonalnie wnętrze na dwie odrębne przestrzenie w zależności od potrzeb prowadzenia zajęć, będzie posiadać wyznaczone boiska do: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Obiekt ten będzie przystosowany do przeprowadzania zawodów międzyszkolnych. Z istniejącej części dydaktycznej budynku szkolnego do projektowanej sali będzie prowadzić przewiązka z przylegającym segmentem z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego dla ćwiczących, pokojem dla nauczyciela, pomieszczeniem technicznym oraz pomieszczeniami sanitarnymi i magazynem sprzętu sportowego. Sala będzie posiadać dodatkowe wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz. Ponadto zaprojektowano boksy szatniowe na odzież wierzchnią dla drużyn szkolnych oraz dokonano modyfikacji zaplecza kuchennego w przyziemiu dla stołówki szkolnej funkcjonującej w oparciu o posiłki dostarczane z zewnątrz.


Tytuł projektu:

 

"Remont ulicy Topolowej w Czechowicach-Dziedzicach" 

Nr projektu: 265/2010/NPPDL
Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Krajowych 2008-2011

Koszt całkowity: 766 363,66 PLN
Koszt refundacji: 396 600,00 PLN 
Termin realizacji: od 27 maja do września 2010 r.

OpisRemont obejmuje wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, remont wypustów ulicznych i wykonanie studni wraz z przykanalikami, wykonanie dodatkowych studni, wymianę nawierzchni chodników wraz z podbudową, wymianę nawierzchni zjazdów do posesji, wymianę nawierzchni zatok postojowych. W ramach projektu wykonanych zostanie 567,00 mb jezdni o szerokości 5,10 m, chodniki (zmienne) o szerokości 1,50 – 2,00 m, stanowiska postojowe równoległe (2,50 x 6,00 m) i prostopadłe (2,30 x 4,50 m).
 

  
Tytuł projektu:
 
 

"Taroki - Gra o tożsamość. Cykl turniejów karcianych"

Nr projektu: 27/CZ-PL/POWT/2010
Źródło dofinansowaniaProgram Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Koszt całkowity: 91 500,00 PLN
Koszt refundacji: 74 713,00 PLN 
Termin realizacji: od 28 lipca 2010 r. do kwietnia 2011 r.

OpisCelem projektu jest popularyzacja gry w Taroki. W ramach projektu Opracowany został podręcznik do gry oraz monografia. Kolportaż podręcznika i monografii prowadzony jest zarówno przez czeskiego partnera, jak i po stronie polskiej. Projekt przewiduje przeprowadzenie 5 turniejów tarokowych w ramach cyklu polsko-czeskiego Grand Prix. Nabór uczestników polskich przeprowadzony będzie przez stronę polską, natomiast nabór uczestników czeskich będzie prowadzony przez czeskiego partnera.
Więcej informacji  TUTAJ 
 

 
 
Tytuł projektu:
 
  

„Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach”

Nr projektu: WND-RPSL.06.02.02-00-006/09
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Opis: 
Przedmiotem niniejszego projektu jest rewitalizacja zdegradowanego terenu położonego na osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach, polegająca na budowie wielofunkcyjnego parku miejskiego z licznymi obiektami o charakterze sportowo–rekreacyjnymi takimi jak boiska piłkarskie, do siatkówki i koszykówki, skate park z murem – ścianą do graffiti, plac zabaw, górka saneczkowa, siłownia plenerowa. W ramach projektu wykonany zostanie również plac, który stanie się przestrzenią do organizacji imprez kulturalnych i artystycznych, co poszerzy ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców osiedla Północ w Czechowicach – Dziedzicach i innych mieszkańców miasta. Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na rewitalizowanym terenie wyniesie 24 805 m2.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość inwestycji – 2 559 004,28 PLN 
Kwota dofinansowania – 2 141 118,88 PLN 

Termin realizacji:
 czerwiec 2009 r. – czerwiec 2010 r.
 

 
 
Tytuł projektu:
 
 

„Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach – zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą”

Nr projektu: WND-RPSL.07.02.00-00-017/09
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Opis: 
Projekt dotyczy zakupu nowoczesnych autobusów niskopodłogowych oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Flotą w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach.
W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione 3 nowoczesne niskopodłogowe autobusy o długości 9,5-10m i 3 nowoczesne niskopodłogowe autobusy o długości ok. 11,5- 12m. W ramach projektu wdrożony zostanie System Zarządzania Flotą, który obejmować będzie wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego autobusów, wdrożenie systemu lokalizacyjnego autobusów, udostępnianie informacji poprzez Elektroniczną Informację Pasażerską, wdrożenie interfejsu SMS do udostępniania informacji pasażerskiej oraz instalację automatów biletowych i elektronicznych tablic informacyjnych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość inwestycji – 6 821 289,72 PLN 
Kwota dofinansowania – 4 658 357,91 PLN 

Termin realizacji: wrzesień 2009 r. – sierpień 2011 r.

 
 
Tytuł projektu:
 
 

„Rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach”

Nr projektu: WND-RPSL.05.02.00-00-011/09
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Opis: 
Projekt polega na rekultywacji 2,808 ha miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Elementem prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest pokrycie rekultywowanego terenu okrywą ziemną umożliwiającą powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. Do najważniejszych efektów realizacji projektu możemy zaliczyć nasadzenia kilkuset drzew liściastych i iglastych, wykonanie zbiornika wód opadowych oraz wykonanie rowów opaskowych. 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość inwestycji – 1 754 603,90 PLN 
Kwota dofinansowania – 1 491 413,31 PLN 

Termin realizacji: sierpień 2008 r. – grudzień 2011 r.
 
 
 Tytuł projektu: 

„Remont ulicy Kasprowicza w Czechowicach-Dziedzicach”

Nr projektu: 123
Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Opis: 
Projekt polega na remoncie ulicy Kasprowicza w Czechowicach-Dziedzicach i obejmuje; wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, demontaż istniejącej i ułożenie nowej kanalizacji deszczowej, wymiana istniejących studni rewizyjnych, wymianę nawierzchni chodnika, przebudowę zjazdów do posesji. 
W ramach realizacji projektu wykonanych zostanie 597,5 mb jezdni o szerokości 5,10-6,15 m wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 m. Po przebudowie ul. Kasprowicza będzie posiadać kategorię ruchu KR2. 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość inwestycji – 1 193 800 PLN 
Kwota dofinansowania – 524 534,09 PLN 

Termin realizacji: do II kwartał 2009 r. – III kwartał 2009 r.
 

 
Tytuł projektu: 

„Adaptacja budynku przy ul. Kochanowskiego na lokale socjalne”

Nr projektu: BS07-02970 i BS07-02971

Opis: 
Projekt polegał na zmianie sposobu użytkowania budynku i jego nadbudowie. W wyniku realizacji projektu powstały 33 mieszkania socjalne.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość inwestycji – 2 337 701,75 PLN 
Kwota dofinansowania – 583 864,49 PLN 

Termin realizacji: I – III kwartał 2008 r.
 
 
 
Tytuł projektu: 

„Budowa basenu krytego wolnostojącego w Czechowicach-Dziedzicach”

Nr projektu: 087/07/142
Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

Opis: 
Budynek został zlokalizowany pomiędzy placem cyrkowym, a zabudowaniami basenów odkrytych na terenie czechowickiego MOSiR’u. Dojazd do pływalni zrealizowano od ul. Legionów. Krytą pływalnię zaprojektowano jako budynek dwubryłowy, wolnostojący. Jedną bryłę stanowi hala basenowa przekryta giętymi dźwigarami z drewna klejonego, drugą budynek z pomieszczeniami towarzyszącymi.
Hala basenowa wyposażona została w: dużą nieckę basenową o wym. 25,0mx12,5m; małą nieckę basenową; małą nieckę dla dzieci; zjeżdżalnię dł. ok. 60m; dwa baseny jacuzzi.
Przy hali basenowej zlokalizowano pomieszczenie sauny i solarium. Na pierwszym piętrze zaprojektowano: punkt gastronomiczny z zapleczem kuchennym; pomieszczenia z dwoma torami bowlingu; kawiarenkę internetową; salę konferencyjną; pomieszczenia fitness z szatniami i widownię. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia techniczne i socjalne dla pracowników.
Dane techniczne obiektu: Powierzchnia zabudowy 1787,7 m2; powierzchnia netto 2848 m2; kubatura ok. 12.500 m3; budynek zakwalifikowano jako dwukondygnacyjny, niski.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość inwestycji – 12 874 023,24 PLN 
Kwota dofinansowania – 2 250 000,00 PLN 

Termin realizacji: od IV kwartału 2006 r. do II kwartał 2008 r.

 

 
 
Tytuł projektu: 

„Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie „Starej Gminy” w Czechowicach-Dziedzicach”

Nr projektu: PL9903.01-01-16 
Źródło dofinansowania: Fundusz Dotacji Lokalnych na współfinansowanie inwestycji służących realizacji priorytetów założeń do strategii rozwoju województwa śląskiego w ramach programu Unii Europejskiej Phare PL9903.01 Inicjatywa II oraz budżet państwa. 

Opis: 
Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na realizację inwestycji złożono 2 lutego 2000 r. w ramach konkursu Phare Inicjatywa II PL 9903.01. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany co skutkowało podpisaniem umowy na dofinansowanie w dniu 1 sierpnia 2000 r. 

Projekt polegał na przebudowie układu komunikacyjnego w rejonie „Starej Gminy” w Czechowicach –Dziedzicach poprzez zastąpienie dwóch sąsiadujących skrzyżowań typu „T” rondami w sposób podnoszący bezpieczeństwo, umożliwiający płynność ruchu kołowego i podwyższający walory estetyczne zabudowy miejskiej. Projekt dotyczy układu dróg łączących drogę krajową A1 na odcinku Katowice – Bielsko-Biała, centrum miasta Czechowice-Dziedzice i gminę Bestwina. 

Przebudowa układu komunikacyjnego obejmowała: 
  • budowę ronda (oznaczonego dalej literą A) u zbiegu ulicy Niepodległości i Legionów,
  • budowę ronda (oznaczonego dalej literą B) w ciągu ulicy Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ulicami Sobieskiego i Barlickiego,
  • zmianę włączenia ul. Mazańcowickiej do ulicy Legionów,
  • przebudowę ciągów ulicznych i infrastruktury technicznej w tym: przebudowę sieci gazowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę kanalizacji i kabli teletechnicznych, przebudowę układu energetycznego wraz z oświetleniem ulic,
  • remont chodnika przy ul. Niepodległości.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 

Łączna wartość inwestycji – 5 195 031,25 PLN 
Kwota dofinansowania ze środków unijnych – 1 841 283,82 PLN 
Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 965 237,00 PLN

Termin realizacji: rok 2001 
 

 

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA KULTURĘ

 

"Tydzień Filmu Polskiego. Filmowe Polonica"

Źródło dofinansowania:  Polski Instytut  Sztuki Filmowej

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 
Przedstawienie najciekawszych osiągnięć polskiej kinematografii roku, a także wkładu polskich twórców w kinematografię światową. Organizacja spotkań z twórcami celem zbliżenia w relacji widz-artysta. Kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia, ciągle poszukującego swojej drogi życia. Integracja osób o wspólnych zainteresowaniach filmowych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość zadania – 43 930 PLN 
Kwota dofinansowania – 29 600 PLN 

Termin realizacji:  2007 – 2009 r.

"Czechowickie Prezentacje Filmowe"

Źródło dofinansowania:  Polski Instytut  Sztuki Filmowej

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Przedstawienie najciekawszych osiągnięć światowej  kinematografii roku, promocja filmów europejskich o wysokich walorach artystycznych i edukacyjnych.  W ciągu tygodnia prezentowanych jest kilkanaście filmów nagrodzonych  na światowych  festiwalach, ze szczególnym naciskiem na dobre kino europejskie.  


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość zadania – 21 230 PLN 
Kwota dofinansowania – 14 800 PLN 

Termin realizacji:  2007 – 2009 r.

"Festiwal Dobrych Filmów"

Źródło dofinansowania:  Polski Instytut  Sztuki Filmowej

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Promocja filmu  jako dzieła sztuki  skłaniającego  do refleksji zmieniającego świat. Kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia, ciągle poszukującego swojej drogi życia. Integracja osób o wspólnych zainteresowaniach filmowych 


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość zadania – 16 000 PLN 
Kwota dofinansowania – 12 800 PLN 

Termin realizacji:  2007 – 2008 r.

"KOT - Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa"

Źródło dofinansowania:  Projekt dofinansowany środkami powiatu bielskiego (10.500) oraz województwa śląskiego (12.037) w ramach realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury.

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Konkurs przeprowadzany w ramach Karnawałowego Ogródka Teatralnego. Składa się z prezentacji etiud, przygotowanej wcześniej oraz stworzonej podczas festiwalu – na zadany przez jurorów temat. Festiwalowi towarzyszą warsztaty dla uczestników konkursu oraz dla nauczycieli i instruktorów.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Kwota dofinansowania – 22 537 PLN 

Termin realizacji:  2007 – 2009 r.

"Podróże z Herbertem"

Źródło dofinansowania: Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Herbert”.

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Projekt umożliwił pogłębienie znajomości dzieł Z. Herberta. Projekt obejmował spektakle, wykłady, wystawy, dyskusje, konkursy i zajęcia warsztatowe.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Kwota dofinansowania – 8 000 PLN 

Termin realizacji:  2008 r.

"Polsko-Czeskie Zimowe Spotkania Teatralne"

Źródło dofinansowania:  Projekt dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów POWT RCz-RP

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Organizacja wspólnych polsko-czeskich warsztatów teatralnych, prezentacje spektakli przygotowanych przez grupy działające przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach oraz Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym z Czeskiego Cieszyna.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość zadania – 16 607 PLN 
Kwota dofinansowania – 15 777 PLN 

Termin realizacji: 2008 r.

"Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran, Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego (co 4 lata), Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego (co 4 lata)"

Źródło dofinansowania:  Projekt dofinansowany środkami powiatu bielskiego (13.800) oraz województwa śląskiego (22.301) w ramach realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury.

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Stałym elementem programowym kolejnych festiwali i konkursów jest promocja młodych talentów, kształcących się w szkołach muzycznych naszego regionu oraz twórców śląskiego  życia muzycznego. Ważnym celem jest również edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, przybliżenie zagadnień muzyki klasycznej i współczesnej w formie koncertów, konkursów, wykładów, spotkań z artystami i wystaw.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Kwota dofinansowania – 36 101 PLN 

Termin realizacji: 2007 - 2009 r.

"Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego PULS"

Źródło dofinansowania:  Polski Instytut  Sztuki Filmowej

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Na planowanych seansach DKF (1 film tygodniowo) przedstawiane są najwartościowsze  artystycznie i najbardziej nowatorskie osiągnięcia kinematografii światowej, z naciskiem na kino europejskie. Raz w miesiącu prezentowany jest jeden film z historii kina z zasobów  Filmoteki Narodowej.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość zadania – 52 654 PLN 
Kwota dofinansowania – 30 000 PLN 

Termin realizacji: 2007 - 2009 r.

"Wolny Czas z Kulturą"

Źródło dofinansowania:  Projekt dofinansowany środkami powiatu bielskiego, województwa śląskiego w ramach realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz Urzędu Miejskiego.

Zadanie realizowane przez: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 

Projekt, w ramach którego poszukiwane są sposoby na spędzanie wolnego czasu, umożliwienie młodzieży pozostającej w mieście i sołectwach aktywnego uczestnictwa w kulturze.  Celom tym ma służyć organizacja imprez plenerowych (Festyn Familijny), w ramach którego odbył się między innymi konkurs piosenki artystycznej „Śpiewać Każdy Może”.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Kwota dofinansowania – 10 345 PLN 

Termin realizacji: 2007 - 2009 r.

"Radość tworzenia – polsko-czeskie warsztaty artystyczne"

Źródło dofinansowania:  Projekt dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów POWT RCz-RP

Zadanie realizowane przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 
Cel główny projektu: zapewnienie warunków do wzmocnienia aspiracji poznawczych dzieci i osób dorosłych z terenu miast Czechowice-Dziedzice i Orlova poprzez:
- przeprowadzenie 2 warsztatów bibułkarstwa artystycznego dla mieszkańców Orlovej;
- przeprowadzenie 2 warsztatów zdobienia przedmiotów drucikiem dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic;
- zorganizowanie 2 wystaw powarsztatowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Orlovej. 
Liczba uczestników projektu 520.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Łączna wartość zadania – 10 086 PLN 
Kwota dofinansowania – 9 582 PLN

Termin realizacji: kwiecień - wrzesień 2009 r.

"Program Rozwoju Bibliotek"

Źródło dofinansowania:  Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach jest partnerem wiodącym projektu. Pozostałymi partnerami są: Miejska Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z s. w Grzawie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach. Program Rozwoju Bibliotek jest finansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będącej partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Zadanie realizowane przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach

Opis: 
- Dostarczenie sprzętu komputerowego i teleinformatycznego z przeznaczeniem dla czytelników ( zestawy komputerowe,  komputer przenośny, urządzenia peryferyjne, projektor).
- Udział bibliotekarzy w szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 
Pomoc materialna i szkolenia.

Termin realizacji:  2009 - 2013 r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki