naglowek3.jpg
Poniedziałek, 19.08.2019    
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Strategia rozwoju gminy

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE


Strategia rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+ została przyjęta uchwałą nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 września 2015 r. Poniżej zaprezentowano główne elementy strategii, takie jak misja, wizja, cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań.

Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy, wyrażonym w sposób syntetyczny. Została ona ujęta w sposób następujący:

Gmina Czechowice-Dziedzice przyjazna mieszkańcom,
promująca ich aktywność
i troszcząca się o ich bezpieczeństwo
oraz dbająca o rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości
realizowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

 

Realizacja przyjętej misji powinna przyczynić się do urzeczywistnienia wskazanej poniżej wizji Gminy Czechowice-Dziedzice:

W trzeciej dekadzie XXI w. Gmina Czechowice-Dziedzice jest istotnym ośrodkiem rozwoju w skali regionu, a współtworząc z Bielskiem-Białą aglomerację bielską stanowi najsilniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa śląskiego.

Czechowice-Dziedzice są miejscem rozwiniętego, nowoczesnego, nieuciążliwego dla środowiska przemysłu. Cechą wielu działających tu przedsiębiorców jest wysoka zdolność współpracy sieciowej i kooperacji, a także wysoki stopień innowacyjności stosowanych rozwiązań. Duże firmy produkcyjne zlokalizowane są głównie we wschodniej części miasta w pasie wzdłuż rzeki Biała. Tereny te są w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców skomunikowane z głównymi trasami drogowymi i kolejowymi przecinającymi obszar Gminy. Wzdłuż drogi krajowej nr 1 i obwodnicy przemysłowej miasta inwestują kolejne firmy produkcyjne. Bardzo dobrze rozwinięte na obszarze całej Gminy są sektory mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z których produktów i usług korzystają mieszkańcy Gminy i regionu. Wybrane produkty są znane i cenione przez odbiorców i konsumentów krajowych i zagranicznych.

Obok dobrze rozwiniętych usług komercyjnych społeczność Gminy Czechowice-Dziedzice korzysta z wysokiej jakości usług publicznych w sferach administracji, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Na obszarze całej Gminy sprawnie funkcjonują systemy gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się powszechnym standardem.

Społeczność Gminy cechuje się poziomem aktywności społecznej nie mniejszym, niż w innych ośrodkach regionu. Dla pożytku publicznego działają liczne organizacje tworzone i zarządzane przez aktywnych członków lokalnej społeczności, którzy mogą liczyć na wsparcie samorządu i sektora gospodarczego. Współpraca ta przynosi korzyści wszystkim jej stronom.

Mieszkańcy chętnie stosują współczesne technologie komunikacyjne do korzystania z szerokiego zakresu udostępnionych przez administrację i sektor gospodarczy e-usług.

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy ma charakter dychotomiczny. Wschodnią część Gminy stanowi miasto Czechowice-Dziedzice. Na zachód od drogi krajowej numer 1 rozciągają się obszary sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg, cechujące się postępującą suburbanizacją. Zjawisko to jest kontrolowane w taki sposób, aby nie dopuścić do ograniczenia wysokich walorów krajobrazu przyrodniczego Gminy oraz zminimalizować niebezpieczeństwa związane z zagrożeniem powodziowym.

Obszary miejskie oraz obszary sołectw charakteryzuje spójność, która przejawia się funkcjonalną siecią dobrze utrzymanych dróg publicznych z wyodrębnionymi ciągami ruchu rowerowego i pieszego, estetycznym i komunikatywnym oznakowaniem ulic i położonych przy nich obiektów. Centrum miasta, w obrębie którego koncentrują się usługi komercyjne i administracyjne, jest wyraźnie zaznaczone trójkątem ulic Legionów, Kolejowej, Słowackiego i Barlickiego. Poprzez dolinę Potoku Czechowickiego jest ono atrakcyjnie skomunikowane z najcenniejszym obszarem historycznego dziedzictwa wyznaczonym przez Pałac Kotulińskich i jego otoczenie.

 

Aby urzeczywistnić nakreśloną wizję rozwoju zakłada się dążenie do realizacji trzech celów strategicznych:

  1. Rosnąca i zróżnicowana gospodarka
  2. Zintegrowana społeczność
  3. Atrakcyjne i bezpieczne środowisko

 

W obszarze każdego z celów strategicznych wyznaczono cele operacyjne. W obrębie celu strategicznego 1. Rosnąca i zróżnicowana gospodarka są one następujące:

1.1 Lokalizacja w Czechowicach-Dziedzicach nowych zakładów pracy
1.2 Wzrost liczby osób podejmujących działalność gospodarczą
1.3 Utrzymanie poziomu bezrobocia poniżej wskaźnika regionalnego

Dla celu strategicznego 2. Zintegrowana społeczność określono 2 cele operacyjne:

2.1 Wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości mieszkańców
2.2 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców

W obszarze celu strategicznego 3. Atrakcyjne i bezpieczne środowisko wyznaczono kolejne 3 cele operacyjne:

3.1 Zwiększenie efektywności zarządzania przestrzenią i kształtowania środowiska oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury
3.2 Wzrost funkcjonalności i bezpieczeństwa układu komunikacyjnego
3.3 Ograniczenie zagrożenia powodziowego


W strategii uszczegółowiono cele operacyjne poprzez przypisanie im określonych zakresów działań. Poszczególne kierunki działań zostały zdefiniowane i uporządkowane. I tak dla realizacji celu operacyjnego 1.1 Lokalizacja w Czechowicach-Dziedzicach nowych zakładów pracy określono następujące kierunki działań:

1.1.1 Wyznaczanie w procesach planowania przestrzennego atrakcyjnie położonych terenów aktywności gospodarczej
1.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury obsługującej istniejące i aktywizującej nowe tereny aktywności gospodarczej
1.1.3 Ożywienie gospodarcze terenów poprzemysłowych
1.1.4 Wspieranie aktywizacji historycznych obiektów przemysłowych do nowych funkcji gospodarczych, turystycznych i kulturowych
1.1.5 Aktywna promocja wizerunku Czechowic-Dziedzic, jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji gospodarczych

W obszarze celu operacyjnego 1.2 Wzrost liczby osób podejmujących działalność gospodarczą założono następujące kierunki działań:

1.2.1 Kształtowanie postaw przedsiębiorczości oraz postaw proinnowacyjnych poprzez odpowiednie wykorzystanie systemu edukacji
1.2.2 Wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Kierunki działań dedykowane celowi operacyjnemu 1.3 Utrzymanie poziomu bezrobocia poniżej wskaźnika regionalnego są następujące:

1.3.1 Współpraca z samorządem powiatu na rzecz kształtowania profilu szkolnictwa zawodowego adekwatnego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
1.3.2 Wspieranie współpracy i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami
1.3.3 Wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki w dziedzinach regionalnej specjalizacji
1.3.4 Wsparcie i popularyzacja lokalnych produktów i specjalizacji

Dla realizacji celu operacyjnego 2.1 Wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości mieszkańców określono następujące kierunki działań:

2.1.1 Identyfikacja lokalnych wartości i ich promocja wśród mieszkańców
2.1.2 Opracowanie i popularyzacja przekazu o lokalnym dziedzictwie wśród wychowanków szkół i placówek oświatowych
2.1.3 Rozwijanie partycypacji społecznej w decydowaniu o rozwoju lokalnym poprzez konsultacje społeczne, działania edukacyjne i badania jakości życia i oczekiwań mieszkańców
2.1.4 Wspieranie działań służących podtrzymywaniu lokalnych tradycji kultury materialnej i duchowej

W obszarze celu operacyjnego 2.2 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców założono następujące kierunki działań:

2.2.1 Tworzenie infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie organizacji 3. sektora
2.2.2 Wspieranie systemem grantów realizacji zadań gminnych przez organizacje pozarządowe
2.2.3 Instytucjonalne wspieranie inicjatyw społecznych, wolontariatu, grup wsparcia i animatorów działających w relacjach sąsiedzkich w obszarach kompetencji samorządu, takich jak m.in.: pomoc społeczna, edukacja, ochrona środowiska, kultura i sport
2.2.4 Pobudzanie i kształtowanie społecznej odpowiedzialności lokalnego biznesu

Kierunki działań mających przyczynić się do realizacji celu operacyjnego 3.1 Zwiększenie efektywności zarządzania przestrzenią i kształtowania środowiska oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury są następujące:

3.1.1 Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych w rejonie miasta wyznaczonym trójkątem ulic Legionów, Kolejowej, Słowackiego i Barlickiego
3.1.2 Stworzenie spójnego systemu informacji wizualnej identyfikującej obszary i obiekty na terenie Gminy
3.1.3 Uzupełnienie infrastruktury obiektów użyteczności publicznej w sposób ułatwiający scentralizowaną obsługę administracyjną mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb w sferze edukacji, kultury, sportu i rekreacji
3.1.4 Optymalizacja kosztów funkcjonowania obiektów publicznych oraz mieszkaniowego zasobu Gminy poprzez działania termomodernizacyjne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
3.1.5 Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji bioróżnorodności na obszarach zurbanizowanych
3.1.6 Opracowanie, przyjęcie i opublikowanie przystępnie sformułowanych, jednoznacznych, spójnych zasad polityki przestrzennej
3.1.7 Ograniczanie rozpraszania zabudowy dążące ku optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury
3.1.8 Koordynacja różnych form komunikacji i transportu zbiorowego w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne przemieszczanie się

W obszarze celu operacyjnego 3.2 Wzrost funkcjonalności i bezpieczeństwa układu komunikacyjnego założono następujące kierunki działań:

3.2.1 Aktualizacja koncepcji układu komunikacyjnego w procesach planowania zagospodarowania przestrzennego, uwzględniająca nieuciążliwą dla miasta obsługę komunikacyjną terenów aktywności gospodarczej, podniesienie sprawności przekraczania drogi krajowej nr 1 oraz powiązanie lokalnych ośrodków siecią połączeń ruchu rowerowego skoordynowaną z siecią ponadlokalną
3.2.2 Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t na obszarach zabudowy mieszkaniowej
3.2.3 Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i odtworzenie zdegradowanych elementów układu komunikacyjnego
3.2.4 Skomunikowanie dla ruchu pieszego i rowerowego ośrodków administracji, handlu i usług w centralnej części Czechowic-Dziedzic z obszarem historycznego dziedzictwa w rejonie Pałacu Kotulińskich

Dla realizacji celu operacyjnego 3.3 Ograniczenie zagrożenia powodziowego zdefiniowano następujące kierunki działań:

3.3.1 Określenie jednoznacznych, spójnych zasad gospodarowania przestrzenią i użytkowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
3.3.2 Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz skutecznego ostrzegania o zagrożeniu skutkami niekorzystnych i gwałtownych zjawisk pogodowych
3.3.3 Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej chroniącej już wcześniej zabudowane tereny zalewowe
3.3.4 Wyznaczanie i tworzenie miejsc retencji, w szczególności w obszarach największego zagrożenia powodziowego
3.3.5 Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w celu ograniczenia skutków gwałtownych i znaczących opadów atmosferycznych

 

Pełną treść dokumentu Strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+ wraz z załącznikami można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice (http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/7936935).

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki