Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow RADA MIEJSKA arrow Kodeks etyczny Radnych
Kodeks etyczny Radnych PDF Drukuj E-mail
 
 
 

Kodeks etyczny Radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach


Świadomi i przekonani, że etyka odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu demokracji, a przestrzeganie norm etycznych przełożonych na zasady życia publicznego i społecznego jest gwarancją zaufania mieszkańców do skutecznych i uprawnionych działań radnego na rzecz dobra wspólnego gminy Czechowice-Dziedzice i jej mieszkańców, zobowiązujemy się do przestrzegania poniższego Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz podania do publicznej wiadomości informacji o niezgodnych z tym Kodeksem działaniach, zachowaniach czy zaniechaniach.

§ 1. W swojej działalności będziemy godnie reprezentować społeczność lokalną traktując pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego i kierować się w szczególności: interesem publicznym i dbałością o dobro wspólne mieszkańców, bezinteresownością i uczciwością, odpowiedzialnością i rzetelnością, dając w ten sposób dobre świadectwo o niezbywalnej roli samorządu lokalnego.

§ 2. Zobowiązujemy się do działania zgodnego z prawem i ogólnie przyjętymi normami etyczno-moralnymi do zachowania tajemnicy danych osobowych i informacji poufnych oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści, zarówno w trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu, do niepodejmowania i niepopierania działań, które mogłyby zachęcać do naginania lub łamania przepisów prawa, zasad i regulaminów będących podstawą wykonywania zadań publicznych przez Gminę Czechowice-Dziedzice.

§ 3. Sprawy gminy, będziemy prezentować i rozstrzygać przyjmując za zasadę równość mieszkańców, poszanowanie ich godności, dbałość o własność i słuszny uzasadniony ich interes, uwzględniając przy tym ich obowiązki i prawa wynikające z obowiązującego porządku prawnego oraz dobro wspólne i pomyślność wspólnoty samorządowej.

§ 4. Zgłaszane sprawy mieszkańców, będziemy badać i prezentować bezinteresownie, kierując się względami merytorycznymi, z zachowaniem niezbędnej delikatności, gdy dotyczą spraw osobistych mieszkańca lub jego bliskich.

§ 5. W działaniach publicznych, będziemy postępować w sposób otwarty i jawny, dostępny dla opinii publicznej, poddając się w razie potrzeby procedurom wyjaśniającym i kontrolnym (przez Komisje Rady i Radę Miejską) przyjmując pełną odpowiedzialność za swoje słowa, decyzje i działania.

§ 6. Nie będziemy brać udziału w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu, głosowaniu w sprawach dotyczących własnego, bezpośredniego lub pośredniego interesu prawnego i osobistego. Nie będziemy czerpać korzyści materialnych lub osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, ani też działać w nieuprawnionym interesie prywatnym osób lub grup. Nie będziemy podejmować prac ani zajęć kolidujących z pełnieniem funkcji radnego, mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego. Będziemy respektować zakazy i ograniczenia przewidziane w związku z pełnieniem funkcji radnego w przepisach szczególnych.

§ 7. Będziemy przestrzegać wymogów zapisanych w Statucie Gminy Czechowice-Dziedzice w szczególności dotyczących obecności i czynnego udziału w pracach Rady (sesje, komisje), obowiązku udziału w głosowaniach, godnego, pełnego szacunku dla osób i instytucji, kulturalnego i koleżeńskiego zachowania, merytoryczności i zwięzłości wystąpień, obowiązku kontaktów z wyborcami i udzielaniu im wyczerpujących informacji.

§ 8. Będziemy uczestniczyć w wydarzeniach życia publicznego integrujących wspólnotę lokalną zwłaszcza tych, których inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 9. W kontaktach ze środkami społecznego przekazu zachowamy skromność i umiar, a także właściwe proporcje i godziwe określenia o sprawach i osobach, zwłaszcza wyrażając opinie krytyczne bądź wyrażając protest czy dezaprobatę, pamiętając, że podstawowym celem jest budowanie wspólnoty lokalnej, jej dóbr materialnych i duchowych oraz więzi międzyludzkich. Powstrzymamy się od przekazywania informacji poufnych lub dotyczących prywatnego życia wybieranych przedstawicieli lub osób trzecich.

§ 10. Będziemy dbać o zgodność deklarowanych zasad i wygłaszanych opinii z podejmowanymi decyzjami i czynnościami.
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL