Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow RADA MIEJSKA arrow Komisje Rady
Komisje Rady PDF Drukuj E-mail

Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje podlegające sobie stałe i doraźne Komisje.

 

Stałe Komisje Rady Miejskiej:

 

  • Komisja Rewizyjna

Bolesław Jonkisz - Przewodniczący
Edward Buczek - Wiceprzewodniczący
Fryderyk Czader
Marian Derlich
Zygmunt Mizera

Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 
 
  • Komisja Budżetu i Finansów

Stanisław Pindel - Przewodniczący
Krzysztof Szczypka - Wiceprzewodniczący
Fryderyk Czader
Marek Czyż
Marian Derlich
Bolesław Jonkisz
Stanisław Kopeć
Stanisław Słowik

Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie budżetu i finansów Gminy a w szczególności w sprawach majątkowych, pozyskiwania środków zewnętrznych, podatków i opłat, zaciągania długoterminowych pożyczek, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę; opracowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu gminy.


  • Komisja Rozwoju i Rolnictwa

Jerzy Kwaśniewski - Przewodniczący
Radosław Hudziec - Wiceprzewodniczący
Edward Buczek
Krzysztof Bergel
Marek Czyż
Bartłomiej Fajfer
Stanisław Pindel
Jacek Puchała

Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy; opiniowanie ustaleń dotyczących zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie planowanych inwestycji; współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy; analizowanie przestrzegania określonych prawem norm i zasad korzystania ze środowiska naturalnego oraz rozpoznawanie zagrożeń zanieczyszczeń środowiska naturalnego; wspieranie rozwoju wsi i rolnictwa.

 

  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Stanisław Kopeć - Przewodniczący
Stanisław Słowik - Wiceprzewodniczący
Krzysztof Bergel
Radosław Hudziec
Andrzej Maj
Alicja Ogiegło
Jacek Puchała
Krzysztof Szczypka

Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie funkcjonowania szkół i przedszkoli łącznie z analizą stanu technicznego obiektów; analizowanie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami Gminy; inspirowanie włączania się środowisk lokalnych do współdecydowania o kształcie szkoły; działanie w zakresie upowszechniania szeroko pojętej kultury; popularyzacja wszelkich form rekreacji, sportu i turystyki, współpraca z Młodzieżową Radą Miejską oraz organizacjami pozarządowymi, a także analiza funkcjonowania obiektów kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy; opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki.

 

  • Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Andrzej Maj - Przewodniczący
Łukasz Dobucki - Wiceprzewodniczący
Jerzy Durajczyk (+)
Jerzy Kwaśniewski
Jacek Łaszczok-Stachursky
Zygmunt Mizera
Kazimierz Urbański

Zadaniem Komisji jest współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; analiza przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego, zwalczania zjawisk patologii społecznej; współdziałanie z miejscową policją i strażą miejską oraz ochotniczymi strażami pożarnymi w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

 

  • Komisja Polityki Społecznej

Alicja Ogiegło - Przewodniczący
Jerzy Durajczyk (+) - b. Wiceprzewodniczący
Łukasz Dobucki - Wiceprzewodniczący
Bartłomiej Fajfer
Jacek Łaszczok-Stachursky
Kazimierz Urbański

Zadaniem Komisji jest rozpoznawanie zjawisk i problemów społeczności lokalnej wynikających z bezrobocia; współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi; analiza warunków sanitarnych w Gminie oraz współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami opieki zdrowotnej.

 

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL