Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow SOŁECTWA arrow Bronów
Bronów PDF Drukuj E-mail
 
 
 
 

 
 
POŁOŻENIE

Bronów to wieś położona na południu Polski, w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Położenie geograficzne miejscowości wyznaczają koordynaty: 49° 54'  N, 18° 55'  E. Obszar Bronowa leży na pograniczu Podgórza Wilamowickiego i Pogórza Śląskiego.

Liczba mieszkańców Bronowa wynosi 1027 osób, w tym 513 kobiet (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.). Wieś zajmuje powierzchnię 600 ha.

 

HISTORIA

Pierwszy raz wieś Bronów została wymieniona w 1566 w prawie propinacyjnym dla miasta Bielska, gdzie wieś miała obowiązek konsumpcji piwa i wina dostarczanego przez Bielsko.
Bronów należał najpierw do księcia cieszyńskiego, a od 1572r. do właścicieli Państwa Bielskiego (Sułkowscy i inni).
Ówcześni mieszkańcy Bronowa to polskojęzyczna ludność śląska. W późniejszym okresie odnotowano pojedyncze przypadki osadnictwa niemieckiego na tym terenie.
Ponieważ od najdawniejszych czasów Bronów należał do parafii rudzickiej przypuszcza się, że w czasach reformacji mieszkańcy Bronowa, podobnie jak mieszkańcy Rudzicy, przyjęli religię luterańską.
W 1727 roku na terenie Bronowa mieszkało 727 mieszkańców w tym 13,5% protestantów.
w 1804 roku ludność zmniejszyła się do poziomu 615 osób które zamieszkiwały 92 domy (dla porównania: Dziedzice wówczas zamieszkiwało 564 ludzi).
Między rokiem 1809 a 1815 powstaje w Bronowie szkoła.
10 VI 1877r. poświęcono w Bronowie kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

Bronów jest miejscowością o charakterze rolniczym. Dominują tu gleby bielicowe i mady rzeczne.
Zabudowa jest rozproszona. Otoczone polami centrum wsi stanowią istotne dla życia jej mieszkańców ośrodki, takie jak:
- Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. ks. Kunza 8, wraz z zabytkową kaplicą przydrożną przy ul. Bronowskiej 68;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II, ul. Kolorowa 2,
- Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie, ul. A. Czyża 12,
- Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. A. Czyża 10,
- kaplica przydrożna nieopodal kościoła (powstała w 1831 r)
- punkty usługowe, handlowe i gastronomiczne.

ZASOBY PRZYRODNICZE

Teren Bronowa jest częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły". W północno-zachodniej części sołectwa znajduje się las z udokumentowanym złożem torfu leczniczego "Bronów". Teren ten graniczy z większym kompleksem leśnym położonym na obszarach gmin Czechowice-Dziedzice i Chybie. Kompleks ten obejmuje rezerwat torfowiskowy Rotuz, którego wyjątkowym walorem jest gleba, stanowiąca siedlisko unikalnego zespołu roślin.
Obszar Doliny Górnej Wisły cechują sprzyjające warunki klimatyczne - łagodny klimat umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego o korzystnych warunkach termicznych i długim okresie wegetacji. Panują tu dobre warunki do klimatoterapii i rekreacji.
Obszar Bronowa i okolic należy do systemu rzecznego Wisły. Przez sołectwo przepływają rzeka Iłownica, będąca dopływem Wisły, potoki Borówka i Wałówka oraz kilka pomniejszych cieków wodnych. Powierzchniową sieć hydrograficzną omawianego obszaru uzupełniają liczne antropogeniczne zbiorniki wodne. Na terenie Bronowa są to głównie stawy, na których prowadzona jest hodowla karpia.
Na północ od Bronowa, w zasięgu rowerowej wycieczki, znajduje się, największy na południu Polski pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych, zbiornik Goczałkowice, który spełnia funkcje zaopatrzenia w wodę i zadania przeciwpowodziowe, a ponadto wał zapory jest atrakcyjnym punktem widokowym.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Na terenie Bronowa znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
•    kaplica pod wezwaniem Świętego Serca Jezusowego, murowana, tynkowana; powstała   w 1831 r., ul. Bronowska 68;
•    kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, o cechach neobarokowych, powstały w latach 1874-1877, ul. ks. Kunza 8.
Oprócz wyżej wymienionych, na terenie wsi znajduje się jeszcze kilka zabytkowych, ponad dwustuletnich budynków mieszkalnych oraz cmentarz rzymsko-katolicki założony w 1877r. (obok kościoła pod wezwaniem Świętego Serca Jezusowego).
Interesującymi obiektami o wartości historycznej, poświadczającymi bogatą duchowość mieszkańców i współtworzącymi specyfikę miejscowości, są kapliczki i krzyże przydrożne:
- kapliczka przydrożna „Panienka” na lipie obok Wałówki;
- kapliczka św. Izydora pochodzi z 1981r.;
- krzyż  naprzeciw szkoły podstawowej powstał w 1836 r.;
- krzyż  Pod Lasem obok potoku „Wałówka” powstał w 1927r.;
- krzyż na Woźnioku powstał w 1937r.;
- krzyż przy drodze do Plandeka powstał w 1938r.

OBIEKTY I TERENY

Miejscowość dysponuje następującymi obiektami, które dla jej mieszkańców i przybyszów stanowią miejsca spotkań, rekreacji, rozwijania zainteresowań i spędzania wolnego czasu:
•    Sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II, ul. Kolorowa 2;
•    Boisko piłkarskie przy ul. Czyża
•    Ogólnodostępny kort tenisowy przy probostwie kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. ks. Kunza 8.
Ponadto przez teren Bronowa przebiega oznakowana przez miasto trasa rowerowa „Dolina Iłownicy” oraz wojewódzka Trasa Książęca. Należy jednak zauważyć, że są to trasy przebiegające po istniejących drogach i ciągach pieszych, nie zaś nowobudowane ścieżki rowerowe, stąd ich jakość techniczna i poziom bezpieczeństwa są niskie, co jest jednak rekompensowane dużą atrakcyjnością widokową i satysfakcją z obcowania z przyrodą.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Głównym obiektem infrastruktury społecznej jest budynek wielofunkcyjny, w którym mieści się strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. Pełni funkcje lokalnego ośrodka kultury – ćwiczy tutaj orkiestra pod opieką Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, mieści się tutaj filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, a na sali OSP odbywają się zarówno zebrania wiejskie, spotkania lokalnej społeczności poświęcone jej bieżącym problemom, jak i przyjęcia weselne, zabawy taneczne i wiejskie dożynki.
Mieszcząca się w strażnicy Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Czyża 10) dysponuje wypożyczalnią dla dzieci i dorosłych, kącikiem czytelniczym oraz katalogiem systematycznym i tytułowym. Filia udostępnia 12 114 woluminy oraz 11 tytułów prasy codziennej i czasopism, organizuje lekcje biblioteczne i spotkania z dziećmi.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Bronów jest w całości zelektryfikowany, pokryty siecią gazową, wodociągową i telekomunikacyjną. Wieś posiada połączenia drogowe z wszystkimi miejscowościami sąsiednimi oraz najbliższymi ośrodkami miejskimi (Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała).
Wodociągowa sieć rozdzielcza administrowana jest przez gminne Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.
Sieć gazowa zarządzana jest przez GSG Zabrze Sp. z o.o. Lokalna rozdzielnia gazu znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach.
Zasilanie Bronowa energią elektryczną jest domeną firmy ENION S.A., której lokalna placówka znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach.
Na terenie miejscowości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów „u źródeł” w systemie workowym oraz selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (1 raz w roku).
W zakresie transportu publicznego Bronów skomunikowany jest:
•    z Czechowicami-Dziedzicami, linią autobusową obsługiwaną przez gminne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej oraz linią minibusowi obsługiwana przez prywatnego przewoźnika;
•    z Bielskiem-Białą, linią autobusową obsługiwaną przez bielskie PKS (Bronów – Ligota- Międzyrzecze -  Wapienica – Bielsko)

GOSPODARKA I ROLNICTWO

Miejscowość ma charakter rolniczy. W gospodarstwach rolnych Bronowa dominuje hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Pastwiska i  łąki służą głównie do produkcji sianokiszonki. Dominuje uprawa kukurydzy i zboża paszowego. W stawach rybnych hodowane są karpie.
Uzupełniającymi działalność rolnicza formami aktywności gospodarczej są nieliczne małe- i mikroprzedsiębiorstwa (sklepy, punkty gastronomiczne i usługowe, warsztaty rzemieślnicze, rodzinne firmy transportowe).

KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

W Bronowie funkcjonuje sporo organizacji, w których działaniach aktywnie uczestniczą mieszkańcy wsi. Są to Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Koło Emerytów i Rencistów, Kółko Rolnicze i Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Mieszkańcy Bronowa chętnie podejmują działania na rzecz lokalnej wspólnoty, wykazując przy tym zgodność, nieformalną dyscyplinę i wytrwałość w realizacji założonych celów.

 

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL