Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow STRATEGIA I ROZWÓJ arrow Strategia rozwoju gminy
Strategia rozwoju gminy PDF Drukuj E-mail
STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE
Strategia rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice została opracowana w latach 2000 – 2001i przyjęta uchwałą nr XLIII/349/01 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2001 r. Poniżej zaprezentowano główne elementy strategii, takie jak misja, domeny i cele strategiczne. Obszernie opisano również Plan Operacyjny na lata 2008 -2015, będący uszczegółowieniem strategii we wskazanym przedziale czasowym.

MISJA, czyli syntetycznie ujęty główny cel rozwojowy:

„Gmina Czechowice-Dziedzice przyjazna swoim mieszkańcom
– podnosząca jakość życia poprzez rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości, realizowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz poprzez poprawę standardu
i dostępności szeroko rozumianych usług dla jej mieszkańców.”


DOMENY STRATEGICZNE - szczególnie istotne obszary rozwoju gminy:
• Jakość życia,
• Rozwój przyjaznego środowisku przemysłu oraz małej i średniej przedsiębiorczości,
• Centrum logistyczne
Domeny te są ujęte opisowo (wizja; patrz: pełna wersja dokumentu strategii), jako cele rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice. Dla pierwszych dwóch domen określono cele strategiczne. Dla domeny Centrum logistyczne nie określono celów strategicznych wskazując ją jedynie jako pewien potencjał rozwojowy.

CELE STRATEGICZNE:


Cel strategiczny nr 1: Zmiana wizerunku miasta – z kojarzonego powszechnie ośrodka przemysłu ciężkiego na miłe, dogodne do zamieszkania, średniej wielkości miasto
Cel strategiczny nr 2: Zrównoważenie sytuacji na rynku pracy – stworzenie szansy realizacji zawodowej dla mieszkańców miasta i gminy
Cel strategiczny nr 3: Pełna dostępność do bogatej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu w Czechowicach - Dziedzicach.
Cel strategiczny nr 4: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, który jest źródłem bogacenia się społeczności gminy.
Cel strategiczny nr 5: Podniesienie rangi gminy na tle regionu.

W lipcu 2008 r. został przyjęty Plan Operacyjny, będący uszczegółowieniem strategii rozwoju Gminy na lata 2008-2015. Precyzuje on cele operacyjne i działania uznane za najistotniejsze do realizacji w tym przedziale czasowym. Poniżej zaprezentowano ich opis.

OPIS CELÓW OPERACYJNYCH I DZIAŁAŃ
(cyframi rzymskimi oznaczone są cele operacyjne, arabskimi – działania)

SFERA SPOŁECZNA
I. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
1. Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego
2. Zabezpieczenie wymaganej ilości mieszkań socjalnych


Rezultatem powyższych działań ma być wzrost liczby mieszkańców gminy, będący konsekwencją wspierania podaży rynku nieruchomości. Wśród wskazanych typów działań wymienić należy m. in.: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcjami mieszkaniowymi, pro-mieszkaniową gospodarkę gruntami, uzbrajanie terenów pod budownictwo w niezbędną infrastrukturę, wielorodzinne budownictwo komunalne, współpracę ze spółdzielniami, deweloperami, zarządcami nieruchomości.Drugie działanie ma na celu utworzenie, wymaganego prawem, zasobu lokali i pomieszczeń, służących zaspokojeniu potrzeb osób najuboższych.

II. Rozwój infrastruktury publicznej
1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych
2. Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych
3. Budowa obiektu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej
4. Budowa domu spokojnej starości


Decentralizacja zadań publicznych w ciągu ostatnich kilkunastu lat skutkuje sukcesywnym przejmowaniem przez samorząd gminny nowych obowiązków. Powoduje to potrzebę zwiększania zatrudnienia oraz inwestowania w infrastrukturę publiczną. Obiekty, w których świadczone są usługi publiczne w dużej części nie spełniają, określonych przepisami prawa standardów, wymagają przebudowy bądź generalnych remontów.
Wśród tego typu obiektów należy wyróżnić zabudowania administracyjne Urzędu Miejskiego. Zasadnym jest rozbudowa budynku głównego przy Pl. Jana Pawła II 1, celem skupienia w jednym miejscu wszystkich wydziałów i biur UM oraz zapewnienia właściwej jakości obsługi mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, inwestorów zewnętrznych, organizacji pozarządowych i innych klientów magistratu. Rozbudowa urzędu zapewni także właściwy standard funkcjonowania Straży Miejskiej.
Przeprowadzenie remontów oraz prac adaptacyjnych wymagają obiekty, w których funkcjonują przychodnie zdrowia. W tym przypadku konieczna jest dobra współpraca pomiędzy właścicielem obiektów (gmina) a prywatnymi podmiotami, które świadczą w tych obiektach usługi z zakresu ochrony zdrowia.
Zapewnienia dobrych warunków potrzebują osoby korzystające z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej. Pilne potrzeby istnieją zwłaszcza w obszarze opieki nad osobami starszymi. Konieczna jest budowa domu spokojnej starości.
Jakość infrastruktury, w której świadczone są usługi kultury, nie odpowiada nowoczesnym jej formom. Wskazana jest budowa nowego obiektu biblioteki publicznej, w którym możliwe będzie uatrakcyjnienie oferty MBP, rozszerzając ją o elementy edukacji, szczególnie w dziedzinie nowoczesnych technik informatycznych.
Modernizacji wymaga także budynek Miejskiego Domu Kultury. Inwestycja powinna uwzględniać efektywniejsze wykorzystanie holu, termomodernizację obiektu i nadanie mu atrakcyjnego wyglądu.
Odrębnym działaniem w ramach rozwoju infrastruktury publicznej jest budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych. Gmina Czechowice-Dziedzice rozpoczęła cykl inwestycji w szkolne sale gimnastyczne. Zasadnym jest kontynuacja realizacji tego typu projektów przy kolejnych szkołach gminnych, aż do nasycenia zapotrzebowania. Jednocześnie powinno się zadbać o zagospodarowanie otwartej przestrzeni obiektami i urządzeniami sportowymi, służącymi mieszkańcom do rekreacji i aktywnej formy spędzania czasu.
Uzasadnione jest inwestowanie w obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, celem uczynienia z niego kompleksowego centrum aktywności sportowej i rekreacji mieszkańców.
Wymienione powyżej przedsięwzięcia są szczególnie ważne także ze względu na konieczność ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług publicznych.

III. Zwiększanie atrakcyjności miejsca zamieszkania
1. Rewitalizacja obszarów miejskich
2. Likwidacja barier architektonicznych
3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej


Działania tego celu również nakierowane są na zwiększanie liczby mieszkańców gminy, a także na poprawę jakości zamieszkiwania. Działania te bezpośrednio odnoszą się do przestrzeni publicznej, jej ożywienia i lepszego zagospodarowania.
Proponuje się rozpoczęcie wdrażania realizacji celu III od opracowania programu rewitalizacji gminy. Zaleca się szeroki udział zainteresowanych podmiotów z terenu gminy w opracowaniu tego programu, połączony z lokalną debatą dot. problemów rewitalizacyjnych. Rewitalizacja powinna objąć m. in. główny dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach oraz obszary wskazane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice”, tj.: zabudowę centrum miasta, zabytkowy zespół pałacowo – podworski
w rejonie pałacu Kotulińskich, zabytkową kolonię górniczą Żebracz i osiedla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
Celem uczynienia otoczenia bardziej przyjaznym, konieczne są działania ułatwiające przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych musi być jednym z priorytetów przy realizacji inwestycji komunalnych. Należy również zachęcać do takich działań inne podmioty i instytucje, funkcjonujące na terenie gminy. Osoby niepełnosprawne powinny mieć przede wszystkim zapewniony pełny dostęp do wszelkich usług publicznych.
Na atrakcyjność miejsca zamieszkania w prostej linii wpływa estetyka otoczenia, w którym żyjemy. Chcąc budować dobry wizerunek oraz pozytywnie oddziaływać na zadowolenie z życia w gminie, winno się zadbać o czystość i porządek przestrzeni publicznej, ład architektoniczny i kolorystyczny. Zakłada się sukcesywne kształtowanie przestrzeni, tworzenie parków i skwerów, miejsc spotkań mieszkańców, z wykorzystaniem zieleni i obiektów małej architektury. Realizując tego typu przedsięwzięcia zaleca się zastosowanie jednorodnej, spójnej i oryginalnej stylizacji, wypracowując charakterystyczny dla Czechowic-Dziedzic design.
Uzupełnieniem opisanych działań powinno być stworzenie systemu identyfikacji wizualnej gminy. System taki miałby na celu likwidację chaosu informacyjnego, potęgowanego wzrastającą liczbą reklam powierzchniowych, wprowadzenie jednolitego oznaczenia miejskich instytucji, obiektów publicznych, ciekawych miejsc, zabytków, terenów inwestycyjnych, komunikacji miejskiej. System ten powinien współbrzmieć z programem promocji gminy i znajdować odzwierciedlenie
w stosowanych narzędziach promocji.

IV. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców
1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego
2. Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa
3. Zapewnienie pomocy społecznej mieszkańcom gminy


Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą człowieka. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnego społeczeństwa jest warunkiem koniecznym do realizacji zapisów tej części misji, która traktuje Czechowice-Dziedzice jako gminę „przyjazną swoim mieszkańcom”.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej nieodzowna jest dobra koordynacja działań z właściwymi instytucjami oraz tworzenie systemów i procedur szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Istotnym elementem działań powinno być zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w poprawie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie pomocy społecznej swoim mieszkańcom i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, mających na względzie integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Pilną potrzebą jest opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie oraz realizacja zapisów tego dokumentu.

V. Aktywizacja społeczeństwa
1. Rozwój aktywności ruchowej i profilaktyka zdrowotna
2. Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców
3. Wzbogacanie oferty edukacyjnej
4. Wspieranie inicjatyw lokalnych i integracji mieszkańców


Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie spędzającego czas wolny, uczestniczącego we wspólnych przedsięwzięciach, odpowiadającego na skierowane do niego oferty i generującego własne inicjatywy jest celem niniejszej strategii. Zaktywizowanie mieszkańców wpływać będzie na integrację gminnej społeczności, budując tożsamość mieszkańca oraz lokalny patriotyzm. Działania w tym obszarze przewidują różne formy aktywności społeczeństwa – od aktywności fizycznej, poprzez czynne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, zaangażowanie w podnoszenie wiedzy i umiejętności, po organizację przez samych mieszkańców przedsięwzięć, skierowanych do lokalnej społeczności oraz rozwój wolontariatu.
Aktywność ruchowa ma bardzo pozytywne oddziaływanie na sprawność fizyczną mieszkańców, ich zdrowie i samopoczucie. Powinna być propagowana poprzez bogatą ofertę kompetentnych jednostek gminy i innych instytucji oraz szeroko promowana. Wskazane jest takie zarządzanie komunalną infrastrukturą sportową, które będzie owocowało najbardziej efektywnym jej wykorzystaniem przez mieszkańców. Dotyczy to wszystkich gminnych obiektów i urządzeń sportowych, w tym będących w zarządzie MOSiR, jak i szkół (sale gimnastyczne, boiska itp.).
Promowaniu aktywnych form spędzania czasu powinna towarzyszyć profilaktyka zdrowotna, szczególnie w zakresie eliminowania wad postawy wśród dzieci i młodzieży. W tym przypadku konieczne jest podejście systemowe, polegające na objęciu diagnozą wszystkich uczniów szkół gminnych i organizacji gimnastyki korekcyjnej.
Mieszkańcy gminy oczekują zróżnicowanej oferty kulturalnej i taką należy im zapewnić. Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zmuszone są do systematycznej analizy popytu na swoje usługi, mając na względzie poszerzanie kręgu uczestników lokalnego życia kulturalnego. Oferta kulturalna nie powinna być ograniczana jedynie do obiektów MDK i MBP. Ożywienia wymaga przestrzeń publiczna, zwłaszcza centralnego miejsca gminy – Placu Jana Pawła II, które może stać się miejscem spotkań mieszkańców, happeningów i innych form kontaktów z kulturą.
Istotną częścią tej dziedziny życia gminy są sołeckie wydarzenia i imprezy kulturalne. Przyczyniają się one do budowania „małych ojczyzn”, wzmacniając poczucie przynależności ich mieszkańców do swojej miejscowości, podkreślając ich wyjątkowość, wywodzącą się z miejscowych zwyczajów i tradycji. Celowe jest wspieranie organizacji tych imprez i zachęcanie do współpracy pomiędzy sołectwami i miastem, co ma owocować większą integracją mieszkańców gminy.
Niezwykle ważną determinantą rozwoju gminy jest jakość edukacji na jej terenie. Konieczne jest dołożenie starań do podnoszenia jakości oświaty, wzbogacania i urozmaicania zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Należy rozważyć możliwość profilowania edukacji na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym (np. profil sportowy, muzyczny itp.) oraz rozszerzania kręgu odbiorców oferty edukacyjnej (np. „uniwersytet III wieku”). Wskazane jest bieżące monitorowanie i modyfikowanie programów nauczania celem dostosowania ich do wymogów rynku pracy oraz funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.
Pożądanym efektem czwartego działania opisywanego celu jest zwiększenie aktywności lokalnego społeczeństwa w zakresie podejmowania inicjatyw, zaangażowania w życie gminy, uwrażliwienia i poczucia współodpowiedzialności za lokalne sprawy. Należy tworzyć warunki sprzyjające do wzmocnienia istniejących i tworzenia nowych organizacji pozarządowych. Zasadnym jest rozważenie utworzenia gminnego centrum organizacji pozarządowych oraz promowanie wolontariatu. Lokalni liderzy powinni być wyróżniani, wspierani i motywowani do dalszego działania.

SFERA GOSPODARCZA

VI. Aktywizacja gospodarcza gminy
1. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
2. Kreacja oferty inwestycyjnej
3. Integracja lokalnego środowiska gospodarczego
4. Rozwój kadr lokalnej gospodarki


Czechowice-Dziedzice mają duże tradycje przemysłowe. Rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości stanowi element misji gminy. Zmiany, jakie zachodzą w polskiej gospodarce, nie pozostają bez wpływu na czechowickie przedsiębiorstwa. Część z nich słabiej radzi sobie z dostosowaniem do obecnych warunków rynkowych, część wykorzystuje pojawiające się szanse rozwojowe. Inwestycją, która powinna w dużym stopniu oddziaływać na rozwój gminy jest lokalizacja na granicy Czechowic-Dziedzic i Kaniowa Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne, które korzystnie zdywersyfikuje lokalną gospodarkę i może dać jej ożywczy impuls.
Gmina nie powinna pozostawać bierna wobec przedsiębiorców działających na jej terenie oraz inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem w tym miejscu działalności gospodarczej. Sukces lokalnych podmiotów przekłada się na wzrost dochodów gminy oraz zamożności mieszkańców, którzy stanowią znaczny odsetek personelu pracowniczego tych firm.
Tereny przemysłowe, na których wygaszana jest aktywność gospodarcza, powinny być przedmiotem rewitalizacji. Dotyczy to głównie obszarów zlokalizowanych w okolicach centrum Czechowic-Dziedzic. Działania te powinny być przeprowadzane w oparciu o program rewitalizacji, który należy opracować w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.
Urząd Miejski musi wygenerować i uaktualniać terenową ofertę inwestycyjną. Zasadne jest w tym przypadku współdziałanie z lokalnymi firmami, celem prezentowania kompleksowej oferty z terenu gminy. Oferta terenowa powinna być uzupełniana ofertą obejmującą lokale użytkowe. Wsparcia w tym obszarze potrzebują zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy.
Cenną wskazówką dla władz samorządowych w obszarze zarządzania gminą są opinie autochtonicznego środowiska gospodarczego. Celowym jest stworzenie przejrzystej platformy wymiany informacji, prezentowania oczekiwań i zamierzeń obu stron. Wzajemnej dyskusji sprzyjać będzie integracja lokalnego środowiska gospodarczego, dzięki której wykreowany zostanie reprezentatywny partner w formie organizacji gospodarczej. Władze gminy powinny wzmacniać te procesy integracyjne. Przykładem takich działań są imprezy, gale przedsiębiorczości, lokalne nagrody gospodarcze, fora biznesu, targi itp. Przedsięwzięcia te są okazją do wzajemnych spotkań, dyskusji, zacieśniając współpracę.
Dbając o gospodarczy rozwój gminy należy zwrócić szczególną uwagę na wartość jej kapitału ludzkiego. Wykwalifikowana kadra jest największym atutem w konkurencji
o lokalizacje nowych inwestycji. Władze gminy powinny sprzyjać podejmowaniu oraz generować inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji mieszkańców. Ze wszech miar uzasadniona jest także permanentna analiza szybko zmieniającego się rynku oraz dostosowywanie do jego potrzeb programów szkolnych, realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

VII. Informatyzacja Gminy
1. Upowszechnianie dostępu do Internetu
2. Wprowadzenie elektronicznej karty mieszkańca
3. Edukacja informatyczna
4. Podniesienie poziomu informatyzacji administracji gminy


Podejmowanie działań z branży IT niesie za sobą wiele korzyści: rozwija edukację, usprawnia organizację wielu procesów, w tym usług publicznych, wspomaga zarządzanie i rozwój gospodarczy. Nieustannie rosnący udział informatyki w życiu każdego człowieka, instytucji, firmy, wymaga, aby Gmina Czechowice-Dziedzice wyszła naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata. Przyczyni się to do zbudowania pozytywnego wizerunku nowoczesnej gminy, atrakcyjnego miejsca zamieszkania i rozwijania biznesu.
Aby możliwym było świadczenie usług informatycznych konieczne jest zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu. Korzystne jest zwłaszcza rozwijanie dostępu szerokopasmowego, umożliwiającego szybkie i duże transfery danych. W tym obszarze działa wiele firm telekomunikacyjnych, rozbudowujących swoją infrastrukturę, z którymi można podjąć współpracę. Niemniej władze gminy powinny także rozważyć samodzielną realizację tego typu inwestycji. Sprzyjającą okolicznością są planowane inwestycje liniowe, szczególnie w zakresie kanalizacji. Prowadzenie związanych z tym szeroko zakrojonych prac ziemnych można wykorzystać
do ułożenia światłowodu.
Pozostałe działania opisywanego celu należy poprzedzić opracowaniem programu informatyzacji gminy. Program winien dać szczegółową odpowiedź co do przedmiotowego zakresu inwestycji IT w gminie.
Niezbędne jest zwiększanie udziału informatyki w administracji samorządowej. Takie działania implikuje rozszerzanie obowiązków samorządu terytorialnego, wytyczne ministerialne oraz oczekiwania klientów Urzędu Miejskiego i jego jednostek.
Elementem informatyzacji gminy powinno być wprowadzenie elektronicznej karty mieszkańca. Karta ta miałaby na celu ułatwienie dostępu do usług publicznych, leżących w kompetencji gminy, stanowiąc zachętę do częstszego korzystania z nich. Służyłaby też do pogłębionych badań statystycznych i analiz, dostarczających wskazówek do podnoszenia jakości tych usług.
Inwestycje informatyczne należy uzupełnić o przedsięwzięcia edukacyjne. Takie komplementarne działanie jest konieczne, aby wdrażane nowoczesne techniki spotkały się z zainteresowaniem mieszkańców. Kampania edukacyjna powinna być dostosowana do percepcji odbiorcy i obejmować różne formy przekazu wiedzy: publikacje, szkolenia, konferencje, konkursy itp.

SFERA ŚRODOWISKOWA

Polityka ochrony środowiska gminy została szczegółowo opisana w Programie Ochrony Środowiska Gminy Czechowice-Dziedzice. Program ten jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego powinno się planować działania ekologiczne
w gminie.

VIII. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie
1. Uporządkowanie struktury własnościowej sieci wodno-kanalizacyjne w gminie
2. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków


System kanalizacyjny gminy jedynie w 1/3 zaspokaja potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w zakresie odprowadzania ścieków. Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Gmina Czechowice-Dziedzice powinna do 2010 r. spełniać stosowne wymogi w zakresie oczyszczania ścieków. Istnieje pilna potrzeba budowy sieci kanalizacyjnej w gminie przy równoczesnej rozbudowie oczyszczalni ścieków, która umożliwi przyjęcie i oczyszczenie większej ilości ścieków. Należy jednocześnie uregulować zarządzanie gospodarką wodno-ściekową poprzez przejęcie na majątek gminy części sieci, będącej własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
i przygotowanie spójnej oferty dla mieszańców i podmiotów z terenu gminy.


IX. Uporządkowanie gospodarki odpadami
1. Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami
2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych


Rozwijająca się gospodarka i zwiększenie konsumpcji przekłada się na wzrost ilości odpadów. Celem racjonalizacji gospodarki odpadowej jest ograniczenie składowania odpadów poprzez ich segregację i odzysk. Gospodarka odpadami powinna być organizowana zgodnie z zapisami „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Czechowice-Dziedzice”.
Składowisko odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach zaprzestało przyjmowania odpadów w III kwartale 2005 r. i wymaga rekultywacji. Rekultywacja będzie między innymi obejmować przykrycie komór warstwą izolacyjną, wykonanie rowów odwadniających, zbiornika wód opadowych, modernizację ścieżki pieszo-rowerowej oraz nasadzenia drzew na zrekultywowanym terenie.
Do 2015 r. nie planuje się utworzenia na terenie gminy nowego składowiska odpadów komunalnych. W tym obszarze założono współpracę z Miastem Bielsko-Biała
i Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

X. Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza
1. Termomodernizacja budynków
2. Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji
3. Modernizacja sieci cieplnych


Rosnące ceny energii, zwiększanie efektywności energetycznej oraz ograniczanie strat ciepła i emisji szkodliwych substancji do atmosfery to główne przesłanki tego działania. Termomodernizacji powinny zostać poddane przede wszystkim budynki komunalne, w tym placówki oświatowe.
Celem „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice” jest zastąpienie nieefektywnych przestarzałych kotłów w prywatnych domach jednorodzinnych nowoczesnymi źródłami ciepła. Program poprzez wsparcie finansowe ma zachęcać do szybszego rozwiązania problemu zanieczyszczania powietrza przez mieszkańców gminy.
Podniesienia efektywności wymaga również gminna sieć cieplna. Wymieniona musi zostać izolacja sieci magistralnej i napowietrznej. Zmniejszenie strat ciepła przełoży się na podniesienie konkurencyjności komunalnej energii cieplnej względem indywidualnych źródeł ciepła.

XI. Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych
1. Zrównoważony rozwój obszaru Natura 2000
2. Edukacja ekologiczna mieszkańców


Najlepsze efekty ekologiczne można osiągnąć wtedy, gdy wszyscy mieszkańcy
i podmioty gospodarcze będą wspólnie dbać o środowisko, w którym funkcjonują. Stąd koniecznością jest edukowanie uczestników życia gminy, mające na celu poszerzenie świadomości i wiedzy z zakresu ochrony środowiska. W tym kontekście planuje się organizację szkoleń, konkursów, akcji promocyjnych oraz podejmowanie cyklicznych inicjatyw proekologicznych, skierowanych do mieszkańców i rolników z terenu gminy. Działania te mają także na celu upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej.
Zachodnia część gminy została objęta programem Natura 2000 w ramach utworzonego obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Górnej Wisły”. Wojewoda do 2009 r. zobowiązany jest opracować plan ochrony tego obszaru. Zapisy planu powinny być w przystępnej formie przekazane mieszkańcom obszaru. Jednocześnie należy wspierać rozwój objętych ochroną terenów sołectw Zabrzeg, Ligota i Bronów poprzez przedsięwzięcia, które będą wykorzystywały ich przyrodniczą atrakcyjność. Potencjał tej części gminy otwiera zwłaszcza perspektywy dla rozwoju turystyki
i edukacji przyrodniczej oraz rekreacji.

SFERA KOMUNIKACYJNA
XII. Wzrost dostępności komunikacyjnej
1. Połączenie komunikacyjne miasta z drogą ekspresową S1
2. Skomunikowanie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego oraz terenów
przemysłowych gminy


Przez gminę Czechowice-Dziedzice przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o ponadregionalnym znaczeniu, zarówno drogowe (DK1 – E75) jak i kolejowe. Lepszej dostępności komunikacyjnej wymagają jednak ważne dla rozwoju gminy tereny przemysłowe i te o dużym potencjale inwestycyjnym. Znacznym impulsem rozwojowym dla gminy byłaby budowa drogi, łączącej DK1 z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Oświęcim – Brzeszcze – Bielsko-Biała. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wytyczenie łącznika w północno-wschodniej części Czechowic-Dziedzic, w pobliżu KWK Silesia, Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego i terenów przemysłowych miasta. Konieczne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań lobbingowych dla tej inwestycji.
Komplementarnym przedsięwzięciem jest realizacja drogi, która skomunikowałaby tereny przemysłowe, położone wzdłuż rzeki Białej we wschodniej części miasta.
Na tym obszarze występuje intensyfikacja działalności gospodarczej, zwiększa się natężenie transportu kołowego. Inwestycja w infrastrukturę drogową wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, minimalizację uciążliwości dla mieszkańców, a przede wszystkim stanowiłaby wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej, wywierając wpływ na rozwój gminy.

XIII. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
1. Opracowanie programu rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej
2. Remont i przebudowa zdegradowanych ciągów komunikacyjnych
3. Modernizacja niebezpiecznych skrzyżowań
4. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów


Z uwagi na tranzytowe położenie oraz rozwinięty przemysł, na terenie gminy występuje intensywny ruch samochodowy. Ruch ten skupia się w granicach miasta Czechowice-Dziedzice, najgęściej zaludnionym obszarze gminy. Taka sytuacja skutkuje zwiększeniem zagrożenia w ruchu drogowym, zarówno wśród jego uczestników, jak i pieszych. Celem przeciwdziałania niebezpieczeństwom komunikacyjnym, konieczna jest identyfikacja ich źródeł i opracowanie programu rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej, zakładającego likwidację lub minimalizację zagrożeń. Program powinien obejmować wykaz niezbędnych inwestycji w infrastrukturę drogową i usprawnień organizacji ruchu. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w gminie należy zrealizować szereg przebudów i remontów zdegradowanych ciągów komunikacyjnych oraz modernizacji niebezpiecznych skrzyżowań. Szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci oraz rowerzystów. Niezbędna jest budowa i przebudowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz przejść dla pieszych.

XIV. Optymalizacja lokalnego transportu
1. Rozwój komunikacji zbiorowej
2. Rozwój ruchu rowerowego


Na przestrzeni lat w Gminie Czechowice-Dziedzice można zaobserwować intensywny rozwój indywidualnego transportu samochodowego. Skutkuje to szeregiem niekorzystnych zjawisk, jak zmniejszenie przepustowości układu komunikacyjnego, pogarszanie jakości powietrza, spadek aktywności ruchowej mieszkańców, wzrost wypadkowości. W interesie lokalnej społeczności jest propagowanie alternatywnych form transportu, przede wszystkim komunikacji zbiorowej oraz rowerowej. Celowe są zarówno akcje promocyjne, jak i przedsięwzięcia inwestycyjne.
Konieczne jest sukcesywne modernizowanie taboru i zaplecza komunikacji publicznej, optymalizowanie oferty dla pasażerów i usprawnianie organizacji transportu.
Znacznego wsparcia wymaga infrastruktura ruchu rowerowego. Należy opracować koncepcję jego organizacji w gminie, wybudować ścieżki rowerowe oraz wyposażyć je w niezbędne urządzenia. Uzupełnieniem tych działań powinno być wytyczenie nowych szlaków rowerowych, służących zarówno komunikacji, jak i rekreacji.

Pełne wersje dokumentów Strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice i Planu Operacyjnego na lata 2008-2015 można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice.
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL