Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow czerwiec 2013 arrow Nie zwlekaj, przyłącz się do kanalizacji!
Nie zwlekaj, przyłącz się do kanalizacji! PDF Drukuj E-mail
piątek, 07 czerwiec 2013
Gmina Czechowice-Dziedzice oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o. o. realizują budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem po wybudowaniu sieci kanalizacji właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączyć swoje posesje do niej na własny koszt.

 

 


Obowiązek taki nakłada na mieszkańców art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wychodząc naprzeciw obowiązkom mieszkańców oraz ich potrzebom, w celu obniżenia kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, PIM Spółka z o.o. czyni starania o pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych. W tym celu PIM Spółka z o.o. zobowiązuje się do złożenia wniosku  w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW. Ponadto, niezależnie 28 maja br. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy  przyłączy kanalizacyjnych  do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Zainteresowane wykonaniem przyłącza osoby będą mogły skorzystać z dofinansowania z jednego z tych dwóch źródeł bądź z obu – przyznanie obu dofinansowań następuje niezależnie, a przyznanie dofinansowania z jednego z tych źródeł nie warunkuje ani nie uzależnia przyznania dofinansowania z drugiego.


Po pierwsze, NFOŚiGW

Dofinansowaniem z NFOŚiGW mogą być objęte gospodarstwa domowe (w tym również zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) zlokalizowane na terenach, na których budowana jest kanalizacja sanitarna w ramach projektu.
Warunkiem uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW jest m.in. zawarcie umów przez PIM Spółka z o.o. z mieszkańcami zainteresowanymi dofinansowaniem do budowy przyłącza kanalizacyjnego lub zarządcą budynku wielorodzinnego.
W przypadku uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW właściciele objętych wnioskiem nieruchomości mogą liczyć na dofinansowanie do 45% wartości przyłącza w formie bezzwrotnej dotacji, jeżeli posesja znajduje się w zakresie realizowanego Projektu, posesja jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynek jest zamieszkały i jeżeli na terenie posesji nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Jeśli uzyskane zostanie dofinansowanie, PIM Spółka z o.o. gwarantuje kompleksowe wykonanie przyłącza obejmujące określenie warunków technicznych wykonania przyłącza, wykonanie dokumentacji projektowej, budowę przyłącza wraz z renowacją terenu, wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego, odbiór i nadzór techniczny przyłącza.
Formularze wniosku o dofinansowanie przyłącza i umowy przyłączeniowej można pobrać w PIM Spółka z o.o. (w siedzibie spółki - Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2 w Dziale Obsługi Klienta, oraz z Oczyszczalni Ścieków - Czechowice-Dziedzice ul. Czysta 5 w sekretariacie - pok. nr 2) lub w wersji elektronicznej na stronie www.pim.czechowice-dziedzice.pl .
Wnioski będą przyjmowane w siedzibie spółki - Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2 w Dziale Obsługi Klienta - oraz w Oczyszczalni Ścieków - Czechowice-Dziedzice ul. Czysta 5 w sekretariacie - pok. nr 2 w kilku etapach w następujących zakresach i terminach:

I etap – składanie wniosków w terminie do 21 czerwca 2013 r.:
Kontrakt nr IX - Czechowice-Dziedzice - Centrum obejmujący posesje przy ulicach: Agrestowa, Asnyka, Barlickiego, Braci Koźbów, Braci Sofków, Chrobrego, Dojazdowa, Dolna, Drzymały, Głowackiego, Górnicza, Grabowicka, Hutnicza, Jagiellońska, Jeżynowa, Karolinki, Klasztorna, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopcia, Krasińskiego, Krótka, Ks. Barabasza, Ks. Skargi, Legionów, Łagodna, Malinowa, Mickiewicza, Młyńska, Moniuszki, Niepodległosci, Ogrodowa, Parkowa, Piłsudskiego, Pochyła, Porzeczkowa, Poziomkowa, Prusa, Przejściowa, Puszkina, Reymonta, Rumana, Sadowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Studencka, Szkolna, Targowa, Tetmajera, Towarowa, Traugutta, Truskawkowa, Wąska, Wesoła, Węglowa, Wiejska, Zacisze, Zielona, Żeromskiego.

II etap – składanie wniosków w terminie do 31 sierpnia 2013 r.:
Kontrakt nr XI – Zabrzeg i Ligota obejmujący posesje przy ulicach: Astrów, Błachuta, Bratków, Broniewskiego, Brzoskwiniowa, Cisowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Długa, Do Zapory, Gazdy, Gilów, Gminna, Grabowa, Graniczna, Grzybowa, Gwieździsta, Iłownicka, Jabłoniowa, Jaworowa, Jemiołowa, Jesienna, Jesionowa, Jutrzenki, Kłosowa ,Kolista, Korfantego,  Korzeniowskiego, Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Ks. Wrzoła, Kwiatowa, Leśna, Letnia, Łąkowa, Łężna, Maciejowicka, Majowa, Makowa, Mała, Miliardowicka, Modrzewiowa, Morelowa, Mostowa, Mościska, Nad Potokiem, Nadwiślańska, Nowy Świat, Objazdowa, Oblaska, Ochodzka, Ogrodników, Orzechowa, Owocowa, Ozaista, Pasieczna, Piwna, Pod Jazem, Pod Lasem, Powstańców Śląskich, Przedszkolna, Ptasia, Sienna, Sikorskiego,  Skowronków, Słowików, Spacerowa, Stadionowa, Struga, Śliwkowa, Średnia, Świerklocz, Waryńskiego, Widna, Wieczorna, Winogronowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zdrowa, Zimowa, Ziołowa.

III etap – składanie wniosków w terminie do 30 września 2013 r.:
Kontrakt X - Czechowice-Dziedzice - Południowe obejmujący posesje przy ulicach: Bestwińska, Chłopska, Drozdów, Dworcowa, Dzięciołów, Jodłowa, Kanarków, Kasztanowa, Kopernika, Kościelna, Krucza, Kukułcza, Legionów, Ligocka, Lipowa, Lipowska, Mazańcowicka, Pasieki, Płaska, Pocztowa, Puszczyków, Sąsiedzka, Sikorek, Sosnowa, Spokojna, Stawowa, Szafranów.
Kontrakt XII - Ligota obejmujący posesje przy ulicach: Burzej, Czechowicka, Koło, Nad Jasienicą, Ochodzka, Rębisko, Rybacka , Sokoły, Tartaczna, Włościańska, Zabrzeska.
Ponadto istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/340/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy  przyłączy kanalizacyjnych  do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Po drugie, gmina

Natomiast o dotację z gminy może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  położoną w Gminie Czechowice-Dziedzice, na terenie której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów inwestycji z  zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającej na budowie przyłączenia kanalizacyjnego.
Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek według obowiązującego wzoru (szczegóły w Urzędzie Miejskim). Do wniosku dołącza się takie dokumenty, jak kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu), oświadczenie, że po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego zostanie zawarta umowa z PIM Sp. z o. o na  odprowadzanie ścieków, oświadczenie o nieposiadaniu względem Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.
Wnioski należy składać pisemnie, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Terminy przyjmowania wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
Wnioski spełniające wymogi formalne będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem przyjętego harmonogramu  realizacji projektu.
Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie w ustalonym w umowie o udzielenie dotacji terminie wniosku o wypłatę dotacji oraz dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót, tj. protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego dokonanego przez PIM Sp. o. o., oryginałów rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę obejmujących koszty kwalifikowane (koszty budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu, na które składają się koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza oraz koszty pomiarów geodezyjnych powykonawczych), umowy na odprowadzanie ścieków zawartej z PIM Sp. z o.o. oraz oświadczenia o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oświadczenie o jego braku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale ochrony Środowiska tel. 32 2147169 a także  w PIM Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2, Dział Obsługi Klienta, tel. 32 2154340 w. 33 lub tel. 32 2152956 w. 33 oraz Oczyszczalnia Ścieków tel. 32 2153171.      

 

 

 

 

   

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL