Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow STRATEGIA I ROZWÓJ arrow Lokalny Program Rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013 PDF Drukuj E-mail
Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Za rewitalizację uważa się działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze.

Lokalny Program Rewitalizacji Czechowic-Dziedzic na lata 2007-2013 pierwotnie opracowany został na przełomie lat 2008/9 zgodnie z wytycznymi Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Katowice, grudzień 2008 rok). Przyjęcie tego programu przez samorząd umożliwia staranie się o dofinansowanie niektórych zawartych w nim przedsięwzięć ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przeznaczonych na finansowanie Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Na początku 2012 roku została dokonana aktualizacja programu - powiększono wybrane obszary rewitalizacji oraz wprowadzono kolejne zadania, dla których realizacji możliwe jest skorzystanie ze środków inicjatywy JESSICA.

Program rewitalizacji obejmuje zarówno zadania samorządu Czechowic-Dziedzic, jak i innych podmiotów – powiatu bielskiego, firm oraz osób prywatnych. Jest on owocem współpracy wielu ludzi, firm i instytucji oraz świadectwem wspólnej troski o odnowę miasta, której generalnym celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co wpłynąć powinno na poprawę życia w mieście, ochronę i zachowanie jego dziedzictwa, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów urbanistycznych Czechowic-Dziedzic.

Cel programu

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Czechowic-Dziedzic na lata 2007-2013 jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów kryzysowych leżących na terenie miasta, w tym obszarów zdegradowanych.

Uzasadnieniem podejmowanych działań jest konieczność łagodzenia i rozwiązywania istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym oraz przywracanie ładu przestrzeni publicznej. Rewitalizacja przyczynić się ma do nadania m.in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom i terenom zdegradowanym. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją.

Obszary rewitalizacji

Na terenie Czechowic-Dziedzic można wskazać wiele obszarów, gdzie występują niekorzystne zjawiska i procesy w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Wśród nich dokonano wyboru obszarów rewitalizacji do objęcia działaniami w ramach niniejszego programu. Przy wyborze kierowano się następującymi kryteriami:

1. Na wskazanym obszarze występuje problem lub koncentracja problemów, które w istotny sposób oddziałują niekorzystnie na całe miasto;
2. Istnieje społeczna akceptacja prowadzenia działań rewitalizacyjnych na danym obszarze, poparta aktywnym współuczestnictwem w tworzeniu niniejszego programu, m.in. poprzez składanie propozycji konkretnych projektów rewitalizacyjnych do ujęcia w programie lub poprzez deklaracje gotowości do ich realizacji przez podmioty prywatne (np. przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) i publiczne (powiat bielski, Gmina Czechowice-Dziedzice);
3. Koncentracja środków publicznych na realizację działań rewitalizacyjnych w danym obszarze pozwoli na maksymalną efektywność tych działań w skali całego miasta;
4. Istnieje możliwość uzyskania finansowania działań rewitalizacyjnych na danym obszarze ze środków europejskich funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących spoza budżetu gminy.

Każdy z ostatecznie wybranych obszarów spełnia przynajmniej trzy z powyższych kryteriów. Należy podkreślić, że powyższe kryteria odzwierciedlają zasadę partycypacji społecznej w programowaniu lokalnego rozwoju, zasadę koncentracji działań na przeciwdziałaniu problemom o najszerszym oddziaływaniu oraz zasadę efektywnego wykorzystania środków publicznych.

Na terenie Czechowic-Dziedzic wyznacza się 7 obszarów rewitalizacji:
•    Obszar rewitalizacji nr 1: Centrum miasta;
•    Obszar rewitalizacji nr 2: Pałac Kotulińskich wraz z otoczeniem;
•    Obszar rewitalizacji nr 3: Kolonia górnicza Żebracz;
•    Obszar rewitalizacji nr 4: Osiedle Północ;
•    Obszar rewitalizacji nr 5: Zespół obiektów edukacyjnych i budynków wielorodzinnych przy ul. Traugutta;
•    Obszar rewitalizacji nr 6: Zdegradowany teren pokopalniany;
•    Obszar rewitalizacji nr 7: Obszar poprzemysłowy po fabryce rowerów Apollo.

Planowane działania na obszarze rewitalizowanym w latach 2007-2013

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Czechowic-Dziedzic planowana jest realizacja działań o charakterze przestrzennym (techniczno-materialnym), gospodarczym i społecznym.

Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne)

Działania o charakterze przestrzennym zlokalizowane są w wyznaczonych obszarach rewitalizacji. Działania te stanowią wyodrębnione projekty realizacyjne. Są one następujące:
 
Działanie P1: Kolej na przedsiębiorczość – przebudowa dworca kolejowego w Czechowicach –Dziedzicach
Projekt polega na przebudowie i remoncie obiektu dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach i jego adaptacji na cele gospodarcze i kulturalne. Realizacja projektu umożliwi nadanie obiektowi dworca kolejowego nowych funkcji gospodarczych i kulturalnych, co pozwoli na zaproponowanie przedsiębiorcom atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności i przez to przyczyni się do podniesienia ich konkurencyjności. Realizacja projektu umożliwi też wzmocnienie możliwości promocji miasta i regionu przez organizację wydarzeń i spotkań artystycznych w pomieszczeniu przeznaczonym na izbę regionalną, co jednocześnie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zrewitalizowanego budynku dworca w oczach mieszkańców i przedsiębiorców.
Projekt ten jest ujęty w Programie Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 1: Centrum miasta
•    Okres realizacji: 2009-2011
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice
•    Szacunkowa wartość działania: 5 002 000 zł.

Działanie P2: Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach
Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich znajdujących się na obrzeżu osiedla Północ w Czechowicach-Dziedzicach. Jest to najgęściej zaludniony obszar największego miasta w powiecie bielskim.
Projekt obejmuje budowę parku miejskiego z licznymi obiektami o charakterze sportowo-rekreacyjnym (boisko piłkarskie, boiska do siatkówki i koszykówki, skate park z murem-ścianą do graffiti, plac zabaw, górka saneczkowa, siłownia plenerowa). Dodatkowo wydzielony i przygotowany zostanie plac, który stanie się przestrzenią do organizacji masowych i kameralnych imprez kulturalnych i artystycznych, co poszerzy ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców osiedla Północ w Czechowicach-Dziedzicach i pozostałych mieszkańców miasta.
Projekt ten jest ujęty w Programie Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 4 - Osiedle Północ
•    Okres realizacji: 2007-2010
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice
•    Szacunkowa wartość działania: 2 552 946, 89 zł

Działanie P3: Rewitalizacja terenu zdegradowanego po KWK Silesia

Projekt ten jest ujęty w Programie Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz w Lokalnym Programie Rewitalizacji Powiatu Bielskiego na lata 2007-2013.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków wykorzystania istniejącej infrastruktury zrewitalizowanej (pokopalniane obszary zdegradowane zagospodarowane jako park technologiczny przemysłu lotniczego) oraz poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie obszaru rewitalizowanego, co ma się przyczynić do powstania nowych podmiotów gospodarczych w otoczeniu projektu. Projekt obejmuje budowę infrastruktury drogowej i teletechnicznej.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 6 - Zdegradowany teren pokopalniany
•    Okres realizacji: 2007-2009
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Powiat Bielski
•    Szacunkowa wartość działania: 2 488 556 zł

Działanie P4: Remont konserwatorski zespołu pałacowo-parkowego „Pałac Kotulińskich” z adaptacją na funkcję hotelową
Celem projektu jest zagospodarowanie na cele gospodarcze, turystyczne i rekreacyjne zdegradowanego obiektu o dużej wartości historycznej i kulturowej. Przedsięwzięcie obejmuje remont konserwatorski i częściową przebudowę zespołu pałacowego (pałacu z oficyną gospodarczą, przyległym budynkiem mieszkalnym, frontowym dziedzińcem honorowym oraz parku z kręgielnią) pod kątem adaptacji dla funkcji hotelowej.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 2 - Pałac Kotulińskich wraz z otoczeniem
•    Okres realizacji: 2008-2010
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: POLPLAST Spółka Jawna D. Zych, W. Zych, P. Zych
•    Szacunkowa wartość działania: 15 000 000 zł

Działanie P5: Docieplenie elewacji wraz z demontażem płyt acekolowych w budynkach nr 22, 24,26 i 28 przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 5 - Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Traugutta
•    Okres realizacji: 2010
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
•    Szacunkowa wartość działania: 5 773 040 zł

Działanie P6: Wymiana dachu wykonanego z płyt azbestowych w budynku przy ul. Górniczej 30 w Czechowicach-Dziedzicach
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 3 - Kolonia górnicza Żebracz
•    Okres realizacji: 2010
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 30, Administracja Mieszkań „Silesia” Spółka z o.o.
•    Szacunkowa wartość działania: 90 000 zł

Działanie P7: Remont balkonów – wymiana azbestowych płyt balkonowych w budynku przy ul. Topolowej 8 w Czechowicach-Dziedzicach
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 3 - Kolonia górnicza Żebracz
•    Okres realizacji: 2010
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Topolowa 8, Administracja Mieszkań „Silesia” Spółka z o.o.
•    Szacunkowa wartość działania: 160 000 zł

Działanie P8: Remont balkonów – wymiana azbestowych płyt balkonowych w budynku przy ul. Topolowej 10 w Czechowicach-Dziedzicach
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 3 - Kolonia górnicza Żebracz
•    Okres realizacji: 2010
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Topolowa 10, Administracja Mieszkań „Silesia” Spółka z o.o.
•    Szacunkowa wartość działania: 230 000 zł

Działanie P9: Remont balkonów – wymiana azbestowych płyt balkonowych w budynku przy ul. Węglowej 71 w Czechowicach-Dziedzicach

•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 3 - Kolonia górnicza Żebracz
•    Okres realizacji: 2011
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Węglowa 71, Administracja Mieszkań „Silesia” Spółka z o.o.
•    Szacunkowa wartość działania: 90 000 zł

Działanie P10: Remont balkonów – wymiana azbestowych płyt balkonowych w budynku przy ul. Węglowej 73 w Czechowicach-Dziedzicach
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 3 - Kolonia górnicza Żebracz
•    Okres realizacji: 2011
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Węglowa 73, Administracja Mieszkań „Silesia” Spółka z o.o.
•    Szacunkowa wartość działania: 90 000 zł
 
Działanie P11: Multicentrum „Stara Kablownia” w Czechowicach-Dziedzicach – rewitalizacja obiektów poprzemysłowych poprzez nadanie im funkcji kulturalno-rozrywkowych i handlowo-usługowych
Projekt obejmuje budowę multicentrum, czyli centrum kulturalno-rekreacyjno- rozrywkowego oraz centrum handlowo-usługowego wraz z przestrzenią publiczną i infrastrukturą towarzyszącą (parkingami, drogami, placami, skwerami, ciągami pieszo-jezdnymi). Obiekt zlokalizowany będzie na terenach dawnej fabryki kabli w Czechowicach-Dziedzicach.
Multicentrum „Stara Kablownia” podzielona będzie na 2 strefy:
1) centrum rozrywki, kultury, rekreacji - w strefie tej zlokalizowane będą: kino, kręgielnia, figlopark, mini galeria, sala koncertowo-teatralna, centrum szkoleniowo-konferencyjne, dyskoteka, pub, mini browar, baza gastronomiczna; planowane jest również utworzenie biblioteki multimedialnej i księgarni; infrastruktura ta spełni oczekiwania mieszkańców Czechowic-Dziedzic, miejscowości ościennych i turystów w zakresie szeroko rozumianej kultury i rozrywki, oferując im możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu;
2) centrum handlowo-usługowe - w strefie tej zlokalizowane będą: supermarket, duże i małe sieci handlowe, punkty usługowe.
Realizacja projektu przyczyni się do rewitalizacji obszaru centrum miasta i do nadania mu nowych funkcji kulturalnych, częściowo edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych oraz handlowo-usługowych, dzięki czemu obszar ten zyska „drugie życie”.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 1: Centrum miasta
•    Okres realizacji: 2012
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Centrum Handlowe Stara Kablownia Sp. z o.o..
•    Szacunkowa wartość działania: 66 000 000 zł

Działanie P12: Budowa centrum biurowo-administracyjnego w Czechowicach-Dziedzicach
Projekt obejmuje budowę centrum biurowo-administracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną pozwalającą na połączenie terenu działań P11 i P12  i przylegających od strony wschodniej terenów o planowanych funkcjach rekreacyjno-inwestycyjnych. Obiekt udostępni powierzchnie użytkowe dla instytucji i przedsiębiorstw; pełnić będzie funkcje usługowe w zakresie obsługi administracyjnej mieszkańców, usługi w zakresie kultury (biblioteka publiczna) oraz inne usługi rynkowe (wynajem powierzchni biurowej). Inwestycja pozwoli na przekształcenie zdegradowanego i częściowo niezagospodarowanego obszaru bezpośrednio graniczącego z obszarem poprzemysłowym po dawnej fabryce kabli i cegielni.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 1: Centrum miasta
•    Okres realizacji: 2012-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Czechowice-Dziedzice
•    Szacunkowa wartość działania: 20 000 000 zł

Działanie P13: Budowa Centrum Transferu Technologii w Czechowicach-Dziedzicach
Projekt  zlokalizowany będzie na miejscu dawnych warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie zdewastowane nieruchomości powarsztatowe zostaną przekształcone na zespół obiektów obejmujących m.in. laboratoria naukowo-badawcze dla badań kompozytów i obróbki metalu, zaplecze produkcyjno-szkoleniowe w zakresie obróbki mechanicznej wysokojakościowych metali,  pracownie projektowe, biura obsługi biznesu, halę produkcji prototypów wzornictwa przemysłowego i designu oraz powierzchnię produkcyjno-składową o nieuciążliwym charakterze użytkowania.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 5: Zespół obiektów edukacyjnych i budynków wielorodzinnych przy ul. Traugutta
•    Okres realizacji: 2012-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.
•    Szacunkowa wartość działania: 4 000 000 zł

Działanie P14: Budowa Centrum Wzornictwa Przemysłowego i Designu w Czechowicach-Dziedzicach
Przedsięwzięcie jest komplementarne do działania P13 i będzie realizowane na tym samym obszarze, jako kolejny etap tworzenia kompleksowego ośrodka doradztwa, usług biznesowych, transferu wiedzy i technologii oraz szkolenia kadr dla firm zlokalizowanych na terenie Lotniska Kaniów, Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji, Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego oraz innych okolicznych firm.
•    Lokalizacja: Obszar rewitalizacji nr 5: Zespół obiektów edukacyjnych i budynków wielorodzinnych przy ul. Traugutta
•    Okres realizacji: 2012-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Bielskie Technologie Sp. z o.o.
•    Szacunkowa wartość działania: 4 000 000 zł

Planowane działania gospodarcze

Planowane działania gospodarcze mają charakter komplementarny w stosunku do działań przestrzennych i społecznych. Są one szczególnie skorelowane z projektami nr P1, P3 i P4, ponieważ ukierunkowane są na wspieranie przedsiębiorczości, w tym także rozwój rynku turystycznego.
 
 
Działanie G1: Promocja gospodarcza Czechowic-Dziedzic
Celem działania jest pozyskiwanie inwestorów generujących rozwój gospodarki i powstawanie trwałych miejsc pracy na terenie Czechowic-Dziedzic.
•    Okres realizacji: 2008-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice
•    Szacunkowa wartość działania: 225 000 zł

Działanie G2: Punkt informacyjno-konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą
Celem działania jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
•    Okres realizacji: 2008-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
•    Szacunkowa wartość działania: 130 000 zł

Działanie G3: Program informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Czechowice-Dziedzice
Program obejmuje budowę i modernizację infrastruktury IT w Urzędzie Miejskim, budowę sieci teleinformatycznej na terenie gminy, tworzenie punktów publicznego dostępu do Internetu, integrację elektronicznych zasobów bazodanowych i rozbudowę monitoringu miejskiego
•    Okres realizacji: 2009-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice
•    Szacunkowa wartość działania: od 1,5 mln do 7 mln zł w zależności od decyzji o wdrożeniu poszczególnych przedsięwzięć programu.

Planowane działania społeczne

Planowane działania społeczne są niezbędnym uzupełnieniem działań przestrzennych i gospodarczych. Działania zaplanowane w Czechowicach-Dziedzicach ukierunkowane są na rozwój zasobów ludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, walkę z patologiami społecznymi, tworzenie równych szans, zapobieganie zjawisku bezrobocia, zapobieganie zjawisku bezdomności, aktywizację środowisk dziecięcych i młodzieżowych. Działania te wpisują się w ustalone i przyjęte programy, które zawierają konkretne projekty realizacyjne.

Działanie S1: Projekt systemowy „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice”
Celem projektu jest aktywizowanie osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, poprzez treningi kompetencji społecznych, spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy zawodowe ułatwiające powrót na otwarty rynek pracy.
•    Okres realizacji:  2008-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
•    Szacunkowa wartość działania: 1 796 518 zł

Działanie S2: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
•    Okres realizacji: 2007-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice
•    Szacunkowa wartość działania: 3 789 260 zł

Działanie S3: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•    Okres realizacji: 2007-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
•    Szacunkowa wartość działania: 4 217 000 zł

Działanie S4: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010
•    Okres realizacji: 2007-2010
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
•    Szacunkowa wartość działania: 318 000 zł

Działanie S5: Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
•    Okres realizacji: 2009-2013
•    Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Czechowice-Dziedzice
•    Szacunkowa wartość działania: 125 000 zł
 
 
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL