Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow URZĄD MIEJSKI arrow Statut Gminy
Statut Gminy PDF Drukuj E-mail
W lutym 2007 roku Rada Miejska powołała doraźną Komisję ds. zmiany Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice w składzie: Jerzy Sosna (przewodniczący), Zbigniew Bajorek, Marek Kwaśny, Grzegorz Lubecki, Zygmunt Mizera, Alicja Ogiegło. Z ramienia burmistrza do prac nad zmianami Statutu został wyznaczony Sekretarz Miasta - Marek Gazda, w pracach uczestniczyła również Krystyna Łaciok – radca prawny Urzędu Miejskiego.

Analiza i dostosowanie dotychczas obowiązującego Statutu, pod względem jego zgodności, do obowiązujących przepisów prawa i rozpatrywanie zgłoszonych do Statutu wniosków trwało blisko 10 miesięcy. Komisja odbyła osiem posiedzeń, ostatnie 3 grudnia 2007 r., podczas którego przygotowane zostało wystąpienie do przewodniczącego Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice.
Podczas sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. – przebieg prac nad nowelizacją Statutu przedstawił przewodniczący Komisji – Jerzy Sosna. Podkreślił, że do Statutu zostały wprowadzone m.in. takie nowele jak, inicjatywa obywatelska, przysługująca grupie 500 mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy i posiadających czynne prawo wyborcze. Do tej pory prawo takie przysługiwało jedynie Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady, Komisjom Rady Miejskiej i 1/4 ustawowego składu RM. Nowością jest również uregulowanie trybu składania wniosków przez Radnych i udzielania na nie odpowiedzi, a także wprowadzenie zmiany w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej, dotyczącej analizy skarg.
Mając na uwadze to, że Statut Gminy jest „miejscową konstytucją” – niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Gminy i Rady Miejskiej (…) wnoszę pod obrady szanownej Rady jednolity tekst projektu Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice i proszę o jego akceptację – powiedział przewodniczący doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu – J. Sosna.

Statut został przyjęty jednogłośnie uchwałą Nr XVI/127/07 i zaczął obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
W związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła w życie 1 stycznia, podczas sesji (10 marca 2009 r.) Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie statutu gminy. W konsekwencji ze statutu wykreślono Rozdział XI "Pracownicy samorządowi".
 
 
Statut Gminy, to obszerny dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Miejskiej i jej komisji, pracy burmistrza ale także jednostek pomocniczych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi miasta, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.


A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL