Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow ROLNICTWO arrow Spis rolny
Dziś ruszył spis rolny! PDF Drukuj E-mail
środa, 01 wrzesień 2010

W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. na terytorium RP jest przeprowadzany

Powszechny Spis Rolny

Nowość!

Możesz spisać się SAM! Szczegóły poniżej.

 

 

NOWOŚĆ!  Spisz się SAM!

   T U T A J  


 Zrób to sam!

 
Samospis internetowy to najdogodniejsza forma spisu dla rolnika. Szybko, łatwo i bezpiecznie. Rolnicy nie muszą czekać,  aż przyjdzie do nich rachmistrz spisowy. Mogą się spisać sami przez Internet. Jeśli go nie mają, formularz elektroniczny mogą pobrać z Gminnego Biura Spisowego.
 
Od 1 września do 17 października trwa samospis internetowy. Rolnik, który ma Internet może wejść na odpowiednią stronę (www.spis.gov.pl) i  spisać się sam. Należy wypełnić formularz identyfikacyjny i odpowiedzieć na pytania spisowe.
 
Formularz będzie częściowo wypełniony danymi, które przekazało kilka instytucji: ARMiR oraz KRUS. Dane te będzie można zweryfikować i uzupełnić. Sami spisać się także rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu. Wystarczy komputer. Należy pójść do najbliższego biura spisowego (w urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym) z własnym nośnikiem danych (np. płytą CD lub pendrivem). Skopiowany przez urzędnika program trzeba zainstalować na dowolnych komputerze i wypełnić formularz według dołączonej instrukcji. To nic trudnego. Po wypełnieniu formularz należy przekazać do biura spisowego.

1.    Wejdź na stronę: www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl
2.    Wypełnij formularz identyfikacyjny – należy w nim wpisać swój PESEL, nazwisko, imię oraz stworzyć własne hasło. Następnie wpisać ciąg znaków podany na ekranie i nacisnąć „zaloguj”. Uwaga! jeżeli zapomni lub zgubi się hasło, można je odtworzyć uruchamiając jeszcze raz formularz identyfikacyjny.
3.    Po wpisaniu loginu i hasła przechodzimy do formularza spisowego i krok po kroku wypełniamy go. Po uzupełnieniu wszystkich rubryk na danej stronie naciskamy „dalej
4.    W każdej chwili możemy przerwać samospis i dokończyć później. Aby zachować wpisane dotychczas dane, należy zapisać formularz i wylogować się. Od pierwszego uruchomienia formularza spisowego można go wypełnić fragmentami przez kolejne 14 dni.
5.    Do każdego ponownego uruchomienia formularza wystarczy wpisać nr PESEL i hasło (wpisane przy pierwszym uruchomieniu)

 


Co zrobić, by w kolejnych latach na polską wieś wpłynęły miliardy złotych unijnych dopłat?

Wziąć masowo udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2010

który już rozpoczął się w całej Polsce!

 

To nic trudnego. Wystarczy odpowiedzieć na pytania rachmistrza spisowego który zapuka do drzwi, lub ankietera statystycznego, który zadzwoni na telefon stacjonarny lub komórkowy. A najlepiej spisać się samemu przez Internet.

Ponad 50 miliardów złotych dopłat. Tyle pieniędzy polscy rolnicy otrzymali z Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 6 lat. W kolejnych latach tych funduszy może być dużo więcej. Pomóc w tym mogą sami rolnicy, biorąc udział w spisie rolnym. Jest to pierwszy spis przeprowadzany po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (ostatni był w 2002 r.)

Takie samo badanie odbędzie się we wszystkich krajach UE. Od jutra do 17 października każdy może spisać się przez Internet. Z kolei od 8 wrześnie do 31 października do gospodarstw rolnych, które nie spisały się prze Internet zadzwonią ankieterzy lub przyjdą rachmistrzowie spisowi. Polscy rolnicy nie maja się czego obawiać. Udzielane odpowiedzi są objęte ścisła tajemnicą statystyczną.

Wszystkie osoby zatrudnione w spisie złożyły przyrzeczenie zachowania tajemnicy zbieranych danych. W spisie nie będzie formularzy papierowych, a wszystkie informacje wpisywane będą bezpośrednio do terminali mobilnych (przenośnych urządzeń elektronicznych) i od razu szyfrowane. W ten sposób gwarantowana będzie tajemnica statystyczna. – To największe rolnicze badanie statystyczne będziemy prowadzili przy wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych technologii informatycznych – wyjaśnia prof. Józef Oleński, Generalny Komisarz Spisowy, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. PSR 2010 ma być objętych ogółem ok. 2 mln gospodarstw rolnych.

W ramach spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych. Na podstawie zebranych danych będzie można dokonać szczegółowej charakterystyki polskich gospodarstw rolnych, w tym również na tle rolnictwa UE, oraz określić sytuacje społeczno-demograficzną i ekonomiczną rolników. Dane zebrane w spisie zostaną przekazane do Komisji europejskiej na potrzeby oceny dotychczasowych oraz kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 


 

 

 

 

 
 
 
 
Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040) PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis będzie przeprowadzony obowiązkowo, w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
 

 

Celem PSR 2010 jest:

• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych
przez Komisję Europejską,
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi
gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej
polityki rolnej i społecznej na wsi,
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych
niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
• aktualizacja pospisowa statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym
samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych
z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

 

 

 

Zakres zbieranych informacji:

• dane użytkowników oraz cechy adresowe siedziby gospodarstwa rolnego
• dane o gospodarstwach rolnych, w tym dotyczące:
użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów – m.in. informacje o ogólnej
powierzchni gruntów gospodarstwa w podziale na kategorie użytkowania,
powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych oraz uprawach trwałych,
zwierząt gospodarskich – m.in. stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt
gospodarskich poszczególnych gatunków,
ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń – m.in. dane o liczbie ciągników
własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych
maszyn i urządzeń rolniczych, zużycia nawozów – m.in. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
pracujących w gospodarstwie rolnym – m.in. informacje o wielkości i strukturze
zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonując
pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa – m.in.
informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej,
pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz
innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą oraz o fakcie korzystania
przez gospodarstwo z dopłat do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich,
• dane o metodach produkcji rolniczej (wpływie rolnictwa na środowisko) – m.in.
informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem
składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania
zwierząt gospodarskich.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe,
w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym.

 

 

 

Metody zbierania danych spisowych

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie będzie formularzy papierowych. Po raz pierwszy w spisie powszechnym zostaną użyte formularze elektroniczne, do których jako pierwsze zostaną wprowadzone informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych. Dane te będą następnie potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane przez respondentów podczas samopisu internetowego oraz przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych w czasie wywiadów bezpośrednich.

Dane od respondentów zbierane będą poprzez:
• Samopis internetowy, który rozpocznie się już pierwszego dnia spisu, tj. 1 września
i potrwa do 17 października 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejszą metodą spisywania dla respondentów. Osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu
loginu i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa
z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można będzie zweryfikować, a cały
formularz uzupełnić o brakujące informacje. Formularz będzie można wypełniać etapami,
ale nie dłużej niź przez 14 dni od zalogowania. Będzie on dostępny na stronie
www.spis.gov.pl.
• Wywiad telefoniczny, który będzie realizowany w dniach od 8 września do 31
października 2010 r. przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu specjalnej
aplikacji call center. Ankieter telefonując do respondentów powinien, w celu
uwiarygodnienia swojej osoby, podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).
• Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - zostanie przeprowadzony
w dniach 8 września - 31 października 2010 r. z respondentami, dla których nie udało się
zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni
wywiad z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym
urządzeniu elektronicznym typu hand-held.

Tajemnica statystyczna

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.
Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań
statystycznych.

Poufność i bezpieczeństwo zebranych danych

Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania informacji poprzez wywiad
bezpośredni, która m.in.:

• Złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej,
• Została przeszkolona w zakresie sposobu przeprowadzania spisu,
• Składając wizytę musi posiadać umieszczony na widocznym miejscu identyfikator
zawierający zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego
i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.
Rachmistrz wykonując prace spisowe posługuje się przenośnym urządzeniem elektronicznym
(hand-held), wyposażonym w specjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elektronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upubliczniać ani udostępniać innym osobom. Urządzenie to jest odpowiednio zabezpieczone i przeznaczone wyłącznie dla rachmistrza - żadna inna osoba nie może się nim posługiwać. Dane wprowadzone do formularza elektronicznego będą od razu szyfrowane i przekazywane do zbiorczej bazy danych.

 

< Poprzedni
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL