Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow sierpień 2010 arrow Informacje o spisie rolnym
Informacje o spisie rolnym PDF Drukuj E-mail
wtorek, 31 sierpień 2010

W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. na terytorium RP zostanie przeprowadzony

Powszechny Spis Rolny

Nowość!

Możesz spisać się SAM! Szczegóły poniżej.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040) PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis będzie przeprowadzony obowiązkowo, w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
 

 

Celem PSR 2010 jest:

• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych
przez Komisję Europejską,
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi
gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej
polityki rolnej i społecznej na wsi,
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych
niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
• aktualizacja pospisowa statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym
samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych
z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

 

 

 

Zakres zbieranych informacji:

• dane użytkowników oraz cechy adresowe siedziby gospodarstwa rolnego
• dane o gospodarstwach rolnych, w tym dotyczące:
użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów – m.in. informacje o ogólnej
powierzchni gruntów gospodarstwa w podziale na kategorie użytkowania,
powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych oraz uprawach trwałych,
zwierząt gospodarskich – m.in. stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt
gospodarskich poszczególnych gatunków,
ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń – m.in. dane o liczbie ciągników
własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych
maszyn i urządzeń rolniczych, zużycia nawozów – m.in. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
pracujących w gospodarstwie rolnym – m.in. informacje o wielkości i strukturze
zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonując
pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa – m.in.
informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej,
pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz
innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą oraz o fakcie korzystania
przez gospodarstwo z dopłat do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich,
• dane o metodach produkcji rolniczej (wpływie rolnictwa na środowisko) – m.in.
informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem
składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania
zwierząt gospodarskich.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe,
w tym w badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym.

 

 

 

Metody zbierania danych spisowych

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie będzie formularzy papierowych. Po raz pierwszy w spisie powszechnym zostaną użyte formularze elektroniczne, do których jako pierwsze zostaną wprowadzone informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych. Dane te będą następnie potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane przez respondentów podczas samopisu internetowego oraz przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych w czasie wywiadów bezpośrednich.

Dane od respondentów zbierane będą poprzez:
• Samopis internetowy, który rozpocznie się już pierwszego dnia spisu, tj. 1 września
i potrwa do 17 października 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejszą metodą spisywania dla respondentów. Osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu
loginu i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa
z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można będzie zweryfikować, a cały
formularz uzupełnić o brakujące informacje. Formularz będzie można wypełniać etapami,
ale nie dłużej niź przez 14 dni od zalogowania. Będzie on dostępny na stronie
www.spis.gov.pl.
• Wywiad telefoniczny, który będzie realizowany w dniach od 8 września do 31
października 2010 r. przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu specjalnej
aplikacji call center. Ankieter telefonując do respondentów powinien, w celu
uwiarygodnienia swojej osoby, podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).
• Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - zostanie przeprowadzony
w dniach 8 września - 31 października 2010 r. z respondentami, dla których nie udało się
zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni
wywiad z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym
urządzeniu elektronicznym typu hand-held.

Tajemnica statystyczna

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.
Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań
statystycznych.

Poufność i bezpieczeństwo zebranych danych

Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania informacji poprzez wywiad
bezpośredni, która m.in.:

• Złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej,
• Została przeszkolona w zakresie sposobu przeprowadzania spisu,
• Składając wizytę musi posiadać umieszczony na widocznym miejscu identyfikator
zawierający zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego
i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.
Rachmistrz wykonując prace spisowe posługuje się przenośnym urządzeniem elektronicznym
(hand-held), wyposażonym w specjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elektronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upubliczniać ani udostępniać innym osobom. Urządzenie to jest odpowiednio zabezpieczone i przeznaczone wyłącznie dla rachmistrza - żadna inna osoba nie może się nim posługiwać. Dane wprowadzone do formularza elektronicznego będą od razu szyfrowane i przekazywane do zbiorczej bazy danych.

 

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL