Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow sierpień 2010 arrow Fundusz alimentacyjny - przyjmowanie wniosków
Fundusz alimentacyjny - przyjmowanie wniosków PDF Drukuj E-mail
środa, 18 sierpień 2010

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na okres zasiłkowy 2010/2011 są przyjmowane w Wydziale Świadczeń Społecznych, pok. 106 od dnia 1 sierpnia 2010 roku.

 

 

W przypadku osób, które wnioskują również o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego proszone są o składanie obu wniosków jednocześnie od dnia 1 września 2010 roku.

WAŻNE!!!

Dla osób pobierających aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, która ukończyła 18 rok życia  - wymóg dostarczenia do 10 września 2010r. zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2010/2011.

Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym 2009, w tym również dzieci od 18 do 25 roku życia,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych),
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,
 • akty urodzenia osób uprawnionych,
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dzieci, które mają ukończony 18 rok życia,
 • upoważnienie do złożenia i pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej,
 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodów.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna), do ukończenia  przez  nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Kryterium warunkującym prawo do świadczeń jest dochód rodziny, który w przeliczeniu  na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725 zł. (art. 9 ust. 2 ustawy).           

    

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. na osobę uprawnioną.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniające całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 3. zawarła związek małżeński.Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - osoba, która pobrała nienależnie świadczenia jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.


Nienależnie pobrane świadczenia
– oznacza to świadczenia:

 • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części,
 • przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia,
 • wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą i odmówiono prawa do świadczeń,
 • wypłacone w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,
 • wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy, za okres od dnia,w którym osoba uprawniona stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Podstawa Prawna:  

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
(Dz. U z 2010r., Nr 123, poz. 836).
< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL